Ymddiriedolwyr

Helen Molyneux
Cadeirydd y Sefydliad

Helen_Molyneux-1Mae Helen Molyneux yn Gymrawd o’r Sefydliad.

Helen Molyneux yw Prif Weithredwr y Cwmni cyfreithiol o Gaerdydd, NewLaw Solicitors. Daeth yn gadeirydd y Sefydliad ym mis Mawrth 2014 – y trydydd person yn unig i gael y swydd mewn dros 25 mlynedd.

Ganed Helen yng Nghaerffili ac fe gafodd ei haddysg yn Ysgol Gatholig Cardinal Newman yn Rhydyfelin. Hyfforddodd fel gohebydd gan weithio am gyfnod byr ar bapur bapur newydd lleol cyn astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymhwysodd yn gyfreithiwraig yn 1991, gan weithio ar gyfer cwmni cyfreithiol arall, Eversheds, lle y daeth yn bartner yng Nghaerdydd yn 1994. Gadawodd er mwyn sefydlu Cwmni NewLaw yn 2004. Yn 2010 dyma oedd un o’r deg Cwmni cyflymaf o ran twf yng Nghymru. Mae nawr yn cyflogi dros 380 o bobl yng Nghaerdydd, Bryste, Glasgow a Basingstoke.

Roed hi’n aelod o Bwyllgor Silk ar Ddatganoli yng Nghymru ar gyfer ail ran ei waith ar bwerau’r Cynulliad Cenedlaethol. Yn 2011 enillodd hithau wobr Menyw Gymreig y Flwyddyn, ac fe gafodd ei henwi llynedd yn Fenyw Busnes Cyfreithiol y Flwyddyn gan Gymdeithas y Gyfraith. Mae hi’n gyfarwyddwr anweithredol Grŵp Brightside plc ac yn gyfarwyddwr Head Office, sef ymgynghoriaeth adnoddau dynol sydd yn cynghori busnesau bach a chanolig eu maint.

 

David Graham Stevens

David_Stevens-1Mae David Stevens yn Gymrawd o’r Sefydliad.

David Stevens yw Prif Weithredwr Admiral Group Plc.  Admiral yw un o’r 3 yswirwyr car mwyaf yn y DG a’r unig gwmni o Gymru yn y FTSE 100 ac mae’n un o gyflogwyr mwyaf y sector breifat.

Cyn ymuno â Henry Engelhardt wrth sefydlu Admiral yn 1991, bu David yn gweithio yn McKinsey & Co yn y Financial Interest Group, a Cadbury Schweppes yn y DG a’r UDA. Graddiodd David o Brifysgol Rhydychen ac mae ganddo MBA o INSEAD. Sefydlodd David a’i wraig Heather (un arall o aelodau sylfaenol Admiral) elusen The Waterloo Foundation yn 2007 ac fe gafodd CBE yn 2010 am ei wasanaeth i fusnes a’r gymuned yng Nghymru.

 

Eurfyl ap Gwilym

eurfyl-ap-gwilym-1Eurfyl ap Gwilym yw Dirprwy Gadeirydd Pure Wafer plc, cadeirydd Cymdeithas Ymddiriedolwyr Pensiwn Cymdeithas Adeiladu’r Principality ac yn aelod o Bwyllgor Awdit Prifysgol Cymru.

Camodd i lawr yn ddiweddar o fwrdd Cymdeithas Adeiladu’r Principality lle’r oedd yn Ddirprwy Gadeirydd ac o NCC Group plc, lle’r oedd yn gyfarwyddwr anweithredol. Gwasanaethodd fel cyfarwyddwr anweithredol iSOFT Group plc ac Eqos Limited. Yn 1999, roedd yn un o dri dyn oedd yn gyfrifol am roi’r Terence Chapman Group ar farchnad stoc Llundain ac ers hynny rhoddodd dri chwmni arall ar y farchnad stoc. Cyn hynny roedd yn Brif Weithredwr BIS Banking Systems International, sef is-gwmni o Nynex Inc, a Phrif Weithredwr GE Information Services le y bu’n gwasanaethu fel Gweithredwr Cenedlaethol y DG ar gyfer GE ac yn aelod o Gyngor Llywydd y CBI. Treuliwyd ei yrfa cynnar gyda Unilever a Philips. Gwasanaethodd ar Gomisiwn Silk ar Ddatganoli yng Nghymru fel enwebai Plaid Cymru ac mae’n gyn-Gadeirydd Cenedlaethol y Blaid.

 

Nigel Griffiths
Trysorydd Anrhydeddus

nigel-griffiths-1

Mae Nigel Griffiths yn Gymrawd o’r Sefydliad.

Nigel yw Prif Weithredwr y Certus Technology Group, sef busnes Gwasanaethau seiliedig ar TG, Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Masnachol Fifth Dimensions Systems, un o brif ddarparwyr gwasanaethau proffesiynol a meddalwedd busnes. Mae’n gyfrifydd siartredig, ac mae wedi gweithio ym maes yngynghoriaeth rheoli ar gyfer Ernst & Young. Cyn sefydlu Fifth Dimensions roedd yn reolwr masnachol i Adnoddau BBC Cymru/Wales.

 

Gerald Holtham

gerald-holtham-1

Mae Gerald Holtham yn Gymrawd o’r Sefydliad.

Gerald Holtham yw Rheolwr Bartner Cadwyn Capital LLP a chyn hynny roedd yn Brif Swyddog Buddsoddi, Morley Fund Management.

Ganed yn Aberdâr, a bu’n diwtor yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen, yn gymrawd ar ymweliad yn Sefydliad Brookings yn Washington DC, prif economegydd rhyngwladol yn Lehman Brothers, pennaeth yr adran economeg gyffredinol yn yr OECD ac o 1994-98, Cyfarwyddwr y Sefydliad dros Ymchwil Polisi Cyhoeddus. Cadeiriodd Gomisiwn Llywodraeth Cymru oedd yn adolygu Fformiwla Barnett ac mae’n ymghynghorydd i Weinidog Cyllid Cymru ar fuddsoddiad isadeiledd strategol. Mae hefyd yn athro ar ymweliad i Ysgol Fusnes Caerdydd.

 

Professor Laura McAllister

professor-laura-mcallister-1

Laura McAllister yw Athro Llywodraethiant Ysgol Rheolaeth Prifysgol Lerpŵl.

Graddiodd o’r London School of Economics a Phrifysgol Caerdydd lle y cwblhaodd PhD mewn gwleidyddiaeth. Roedd Laura yn aelod o Gomisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a adroddodd yn ôl ym mis Mawrth 2004 ac roedd hefyd yn ymgynghorydd i’r Panel Annibynol ar dâl a Chefnogaeth i Aelodau Cynulliad yn 2008-9. Mae Laura wedi gweithio fel dadansoddwr gwleidyddol ar gyfer BBC Cymru/Wales ac mae’n sylwebydd blaenllaw ar etholiadau Cymreig a Phrydeinig. Yn gyn chwaraewr pêl-droed dros Gymru a chapten y tîm cenedlaethol gyda 24 o gapiau, mae Laura yn Aelod o Fwrdd UK Sport. Mae Laura hefyd yn Aelod o’r Bwrdd ac yn Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Pêl-Droed Cymru.

 

Roger Lewis

Roger_Lewis-1

Mae Roger yn Gymrawd o’r Sefydliad

Roger Lewis yw Cadeirydd Maes Awyr Caerdydd. Mae hefyd yn Cadeirio Bwrdd Rhanbarth Dinesig y De-Ddwyrain dros Lywodraeth Cymru.
Cyn ymuno â Maes Awyr Caerdydd yn 2015 roedd yn Brif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru. Mae Roger wedi dal nifer o swyddi yn ystod ei yrfa disglair gan gynnwys Rheolwr Gyfarwyddwr EMI Records, llywydd Byd-eang Decca Record Company, Rheolwr Gyfarwyddwr  a Rheolwr Rhaglenni Classic FM, Pennaeth Adran Gerddoriaeth BBC Radio 1, ac yn fwy diweddar, Rheolwr Gyfarwyddwr ITV Wales.

Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, mae Roger hefyd wedi dal nifer o swyddi anweithredol gan gynnwys Cadeirydd y Royal Liverpool Philharmonic, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Canolfan Addysg Ogwr, Bwrdd Canolfan Mileniwm Cymru, yn ogystal â Dirprwy Gadeirydd Boosey and Hawkes. Roedd hefyd yn aelod o Banel Cynulliad Cymru ar Adolygu Ariannu’r Celfyddydau yn 2006 ac yn 2010/11 cadeiriodd ymgyrch lwyddianus traws bleidiol yr Ymgyrch Ie dros bwerau deddfu yn y refferendwm a gafwyd ar hynny.

Ar hyn o bryd mae’n eistedd ar fwrdd ymgynghorol Grŵp D ac mae’n Gadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd.

 

Kevin Morgan

Kevin_Morgan-1

Kevin Morgan yw Deon Ymglymiad Prifysgol Caerdydd ac Athro Llywodraethiant a Datblygiad.

Mae’n gyd-gyfarwyddwr Sefydliad Adfywio’r Brifysgol ac wedi ei gyhoeddi’n eang gan arbenigo ym meysydd Arloesi, Datblygiad Gofodol, Bwyd, Cynaladwyedd, Datganoli, llywodraethiant, Gwleidyddiaeth Diriogaethol, Adfywio, Menter Gymdeithasol, Cwmniau Cydfeddiannol a Chydweithredol. Mae’r Athro Morgan hefyd yn aelod o Fwrdd Rhanbarthol Dinas Caerdydd ac mae’n ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru.

 

Frances Beecher

Frances-Beecher

Mae Frances nawr yn Brif Weithredwr Llamau; prif elusen digartrefedd Cymru i bobl ifanc a menywod. Llywiodd Frances y mudiad drwy raglen datblygu helaeth o 28 o staff i dua 350. Erbyn hyn mae Llamau yn gweithio ar draws Cymru a chyda bron i 5000 o bobl bregus a wedi’u difreinio bob blwyddyn. Frances oedd aelod sefydliadol a Chadeirydd Cymorth Cymru, sef corff ambarel Cymru dros fudiadau sydd yn gweithio gyda phobl bregus yng Nghymru. Chwaraeodd Frances ran annatod yn adolygiad Llywodraeth Cymru o gymorth a chefnogaeth mewn perthynas a chartrefedd yng Nghymru. Cyhoeddwyd yr adolygiad a’r argymhellion ym mis Hydref 2010 ac fe gawson nhw eu cymeradwyo gan y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio a’r Cabinet. Grŵp llywio a ffrydiau gwaith fydd yn rhoi’r argymhellion ar waith; mae Frances yn aelod o’r llif gwaith Llywodraethu. Cwblhau Doethuriaeth Proffesiynol mewn Rheoli Newid mae Frances ar hyn o bryd.

Seicotherapydd ymddygiad gwybyddol yw galwedigaeth Frances ac fe weithiodd fel cwnselydd am nifer o flynyddoedd. Cafodd ei gradd Meistr mewn PTSD mewn menywod oedd yn dioddef o Gamdrin Domestig. Mae Frances wedi gweithio’n helaeth yn y Sector Camdriniaeth Domestig; gan ddechrau fel myfyriwr prifysgol yn gwirfoddoli gyda Chymorth i Fenywod, yna fe weithiodd i nifer o grwpiau Cymorth i Fenywod yng Nghymru a Lloegr; ymhlith ei swyddi oedd swyddog allanol, gweithiwr lloches a chwnselydd.