Comments Policy

Sgroliwch isod er mwyn ddarllen ein polisi Sylwadau Cymraeg.

The IWA encourages readers to comment on our articles. Comments are moderated. The aim is to foster inclusivity, to avoid abuse of our contributors and other commentators, and to ensure that comments add something valuable and substantive to the material that is being commented upon. We have adopted this policy to ensure that all those who wish to participate in IWA debates feel safe to do so, to encourage constructive discussion and to avoid unnecessary aggression. Comments are moderated according to the following criteria:

  1. Comments must engage with the article, or at minimum other comments – irrelevant contributions will be rejected.
  2. Comments must be coherent – incoherent and rambling comments will not be published. This does not mean comments have to meet academic standards; simply that they must be intelligible to other readers.
  3. Criticism should be constructive in order to further the debate – overly negative, insulting or petty comments will not be published.
  4. Comments must not be abusive; including deliberately attacking the contributor or other commentators, personal slights, and using excessive or unnecessary swear words.
  5. Comments must be respectful of other contributors; including the author and other commentators. Language that causes offense to minority groups will not be tolerated.

Participants who seriously, persistently or willfully ignore the participation guidelines will have their posting privileges withdrawn. This is not an action that we take lightly or arbitrarily. However, we are aiming to create and maintain an online experience consistent with IWA values, and we reserve the right to make decisions which we feel support that.

We will remove any content that may put us in legal jeopardy, such as potentially libelous or defamatory postings, or material posted in breach of copyright. We will not edit user posts to change the meaning, spelling, or anything else intended by the user. Even if only part of a comment or posting is perceived as breaching the community guidelines, the whole thing may be removed.

Interpretation of this policy is at the discretion of the IWA editors. If we are unsure about a comment we will discuss it with the other co-editors before taking a decision. We sometimes contact people when we have concerns about their comments but we do not do so as a matter of routine. If your comment is not published and you have not heard anything, you may wish to resubmit your comment in a manner that is in line with our comments policy. We accept that some individuals may find a particular decision unsatisfactory, but we take the view that there will be more who welcome the ability to participate in fruitful and worthwhile discussion and debate.

 

Polisi Sylwadau

Mae’r Sefydliad yn annog darllenwyr i gyfrannu sylwadau ar ein erthyglau. Caiff sylwadau eu cymedroli. Y nod yw meithrin cynwysoldeb, er mwyn osgoi dilorni ein cyfranwyr a sylwebwyr eraill, ac i sicrhau bod y sylwadau’n ychwanegu rhywbeth gwerthfawr a sylweddol i’r pwnc dan sylw. Rydym wedi mabwysiadu’r polisi hwn er mwyn sicrhau bod pawb sydd yn dymuno cymryd rhan yn nhrafodaethau’r Sefydliad yn teimlo’n ddiogel i allu gwneud hynny, i annog trafodaeth adeiladol ac i osgoi ymddygiad ymosodol diangen. Caiff sylwadau eu cymedroli yn ôl y meini prawf canlynol:

1. Rhaid i sylwadau ymgysylltu â’r erthygl, neu o leiaf gyda sylwadau eraill– bydd cyfraniadau amherthnasol yn cael eu gwrthod.
2. Rhaid i sylwadau fod yn gydlynus– ni fydd sylwadau anghydlynus, digyfeiriad yn cael eu cyhoeddi. Dydy hyn ddim yn golygu fod yn rhaid i sylwadau gyrraedd safonau academaidd; yn syml, rhaid i sylwadau fod yn ddealladwy i ddarllenwyr eraill.
3. Dylai beirniadaeth fod yn adeiladol er mwyn ymbellhau’r drafodaeth – ni chaiff sylwadau gor-negyddol, sarhaus na dibwys eu cyhoeddi.
4. Rhaid i sylwadau beidio bod yn sarhaus; gan gynnwys ymosod ar y cyfranwr neu sylwebwyr eraill yn fwriadol, ymosodiadau personol, a defnyddio rheg eiriau diangen neu iaith mewn modd gormodol. Rhaid i sylwadau fod yn barchus i gyfranwyr eraill; gan gynnwys yr awdur a sylwebwyr eraill.
5. Ni fydd iaith sydd yn tramgwyddo grwpiau lleiafrifol yncael ei ddioddef. 

Bydd cyfranwyr sydd yn anwybyddu’r canllawiau cyfranogi yn ddifrifol, yn gyson neu’n fwriadol yn colli eu hawl i gyfrannu. Nid ar chwarae bach y byddwn yn gwneud hyn. Fodd bynnag, rydym yn anelu at greu a chynnal profiad ar-lein sydd yn gyson gyda gwerthoedd y Sefydliad, ac fe gadwn yr hawl i wneud penderfyniadau y teimlwn fydd yn cefnogi hynny.

Byddwn yn cael gwared ag unrhyw gynnwys all ein rhoi mewn enbydrwydd cyfreithiol, fel cyfraniadau a allai fod yn enllibus neu ddifenwol, neu ddeunydd a bostiwyd sydd yn torri hawlfraint. Ni fyddwn yn golygu cyfraniadau gan ddefnyddwyr i newid ystyr, sillafu, na unrhyw beth arall a fwriedir gan y defnyddiwr. Os yw un rhan o sylw, neu’r hyn a gafodd ei bostio yn cael ei ystyried o fod yn torri canllawiau’r gymuned, bydd y cyfan yn cael ei ddileu.

Caiff y polisi hwn ei ddehongli yn ôl doethineb golygyddion y Sefydliad. Os ydym yn ansicr ynglŷn â sylw, byddwn yn ei drafod gyda chyd-olygyddion cyn gwneud penderfyniad. Rydym weithiau yn dod i gyswllt â phobl pan fydd gyda ni bryderon am eu sylwadau ond ni fyddwn yn gwneud hyn yn arferol. Os na fydd eich sylw yn cael ei gyhoeddi a’ch bod heb glywed unrhyw beth, efallai y byddwch am ail-gyflwyno’ch sylw mewn modd sydd yn unol â’n polisi sylwadau. Rydym yn derbyn efallai bydd rhai unigolion yn teimlo fod penderfyniad arbennig a wnaed yn anfoddhaol, ond rydym o’r farn y bydd yna lawer mwy fydd yn croesawu’r galu i gymryd rhan mewn trafodaeth a dadl ffrwythlon a phwrpasol.