Y Cyfryngau

Ers creu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999, cafwyd dargyfeiriad cynyddol rhwng Cymru a gweddill y DG. Gyda phwerau dros addysg, iechyd a rhannau o’r economi, mae Cymru erbyn hyn yn dilyn polisiau gwahanol ac yn cael gwahanol ganlyniadau yn y meysydd hyn. Ac eto, mae gallu’r cyfryngau i adrodd y datblygiadau Cymreig hyn wedi lleihau.

Mae ein gwaith ar y cyfryngau wedi cynnal awdit o’r sefyllfa ac wedi canfod fod y cynnwys sydd yn sôn am Gymru wedi lleihau’n fawr; mae teledu yn yr iaith Saesneg wedi gostwng, mae S4C wedi wynebu toriad sylweddol yn ei ariannu canolog ac mae cylchrediad papurau Cymreig wedi syrthio’n ddramatig yn ystod y deng mlynedd diwethaf.

Rydym wedi cynhyrchu dau Awdit Cyfryngau blaenllaw; yn 2008 ac yn 2015. Dyma beth o’r unig waith a wnaed i fapio’r sefyllfa ar draws y sector yng Nghymru ac argymell datrysiadau polisi ar gyfer sut gellid cefnogi a gwella cynrychiolaeth o’r genedl yn y cyfryngau. Mae ein gweithgor Cyfryngau yn arbennig o weithgar yn y maes hwn a bu’n allweddol wrth baratoi ymateb Cymreig yn ystod cyfnod pan fod y tirwedd cyfryngol yn newid. Gellir dod o hyd i’n cyflwyniadau i’r Ymgyngynghoriad Cyhoeddus gan y DCMS a’r Adolygiad Annibynnol ynglŷn â’r modd y caiff y BBC ei lywodraethu a’i Reoleiddio, isod.

Yn 2016 byddwn yn parhau gyda’n gwaith ar y cyfryngau wrth i mwy o newid ddod i Gymru gyda Llywodraeth y DG yn dod â’i Adolygiad Siartr o’r BBC i ben.

Byddwch cystal â chefnogi ein gwaith yn y maes hwn.

Ein gwaith gyda’r Cyfryngau

Sign up to our newsletters