Yr Economi

Nod ein gwaith yw herio perfformiad presennol a datrys heriau drwy ddatblygu polisiau ymarferol i greu economi Gymreig gryfach.

Ar hyn o bryd mae Cymru’n tangyflawni o ran ei pherfformiad economaidd.

Mae ein cyfran o gyfoeth o gymharu â gweddill y Deyrnas Gyfunol wedi aros ar yr un lefel ers datganoli. Yn 1999 roedd ein GVA (Gwerth Ychwanegol Gros) y pen yn 72.4%. Yn 2013 roedd hyn yn 72.2%.

Mae rhannau o Gymru ymhlith y tlotaf yn Ewrop– hyd yn oed pan fyddwch yn cynnwys aelodau mwyaf diweddar o’r cyn Undeb Sofietaidd i’n plith. Mae un ymhob tri plentyn yng Nghymru yn byw mewn tlodi.

Dros gyfnod o 25 mlynedd, rydym wedi cynnal ymchwil helaeth ar yr Economi Gymreig ac wedi bod ar flaen y gad gyda rhai o’r datblygiadau economaidd mwyaf i Gymru gan gynnwys dadlau’r achos dros sicrhau statws Amcan 1 i  Gymru gan yr UE, a’r achos o blaid y cysyniad o Ranbarthau Dinesig a Metro De Cymru, sydd erbyn hyn yn nodweddion allweddol o bolisi Llywodraeth Cymru.

Ymhob un o’n prif feysydd polisi rydym wedi sefydlu grŵp o bobl blaenllaw yng Nghymru sydd yn gallu meddwl a/neu gyflawni.

Yn 2015 ysgrifennodd y grŵp hwn adroddiad oedd yn asesu perfformiad economi Cymru ers datganoli, ‘Strategaeth economaidd i Gymru?’

Daeth yr adroddiad i’r casgliad na fyddwn yn cau’r bwlch rhwng Cymru a gweddill y DG heb fod yna strategaeth uchelgeisiol mewn lle, wedi ei gefnogi gan gamau pendant,. “Golyga dal-i-fyny mewn gwirionedd, fod yn rhaid i’r economi ychwanegu bron i £1½ biliwn o weithgarwch, sydd yn fwy na throsiant cwmni fel Admiral, bob blwyddyn”. “Dyw hynny ddim yn mynd i ddigwydd o dan y strategaeth bresennol a byddai angen newid sylweddol yn ein dull o weithredu os ydym am gael unrhyw siawns o gyflawni hynny.”.

Mae ein gwaith ar yr economi Gymreig yn un barhaus ac yn bwriadu cymryd rhai o’r syniadau hyn a gyflwynwyd yn yr adroddiad ymlaen, gan gynnwys ‘Adfywio Cymru (Re-energising Wales)’, sef project uchelgeisol fyd yn edrych ar adfywio economi Cymru drwy ddatblygu manteision cymharol Cymru mewn ynni adnewyddadwy.

Allwn ni ddim gwneud y gwaith yma heb eich cefnogaeth chithau. Byddwch cystal ag ystyried ymuno â’r Sefydliad er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynhyrchu mwy o waith tebyg i hyn.

Ein gwaith ar yr economi:

Sign up to our newsletters