Helpu i lunio the welsh agenda

 

 Fel rhan o ymrwymiad parhaus y Sefydliad Materion Cymreig i adlewyrchu a chynrychioli holl bobl a lleoedd Cymru yn well, rydym wrthi’n chwilio am dri aelod newydd ar gyfer grŵp golygyddol the welsh agenda.

 Beth yw the welsh agenda?

Cyfnodolyn blaenllaw’r Sefydliad Materion Cymreig, ac un o brif gylchgronau materion cyfoes y genedl. Fe’i hargraffir ddwywaith y flwyddyn, ac yn cynnwys trigain a mwy o rifynnau hyd yma. Yn ystod gwanwyn 2020, unwyd y cylchgrawn â’i chwaer gyhoeddiad clickonwales i greu un cyhoeddiad sengl print ac ar-lein dan faner the welsh agenda.  

Beth yw’r Grŵp Golygyddol?

Mae’r Grŵp Golygyddol yn cyfarfod tair neu bedair gwaith y flwyddyn i helpu tîm golygyddol y Sefydliad Materion Cymreig i gomisiynu pob math o erthyglau ar bob agwedd ar fywyd Cymru. Mae’r Grŵp yn creu syniadau difyr sy’n adlewyrchu holl bobl a chymunedau Cymru, ac sy’n canolbwyntio ar wneud Cymru well. Mae’r Grŵp yn cydweithio i nodi materion allweddol sy’n effeithio ar ein gwlad, ac yn ymroi i feithrin cysylltiadau â chyfranwyr posibl, gyda’r nod o arallgyfeirio ein cyhoeddiadau.

Am bwy rydyn ni’n chwilio?

Rydym yn chwilio am bobl â diddordeb angerddol dros wneud Cymru well. Byddwch yn chwilfrydig am bob agwedd ar fywyd Cymru, yn enwedig ‘gwleidyddiaeth’ a ‘diwylliant’ yn yr ystyr ehangaf bosibl. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl iau, menywod, pobl â phrofiad personol o hil, ymfudo neu anabledd a’r rhai sy’n byw yn y Gogledd, yn y Canolbarth a’r Gorllewin neu yng Nghymoedd y De. Mae cyfleoedd taliad cydnabyddiaeth ar gael i’r rheini mewn grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Sut mae gwneud cais?

Hoffem glywed amdanoch chi – a’ch syniadau.

Anfonwch y canlynol atom:

  • Bywgraffiad byr ohonoch chi’ch hun (wedi’i ysgrifennu yn y trydydd person, 150-300 o eiriau)
  • Tri syniad ar gyfer erthyglau yr hoffech eu gweld yn cael eu comisiynu gan the welsh agenda (ar-lein ac/neu mewn print). Nodwch pwy fyddai awdur pob darn, lle bo modd.

E-bostiwch eich bywgraffiad a’ch syniadau gyda’r teitl ‘Editorial Group’ at dylan@iwa.org.uk erbyn Dydd Llun 30 Medi 2020.