Hyfforddiant Proffesiynol y SMC

Gydag etholiadau’r Senedd ar y gweill, mae’n amser hollbwysig i fod yn hyderus yn eich gallu i ymgysylltu â phenderfynwyr a dylanwadwyr polisi Cymru. Rydym yn cynnig dau gwrs hyfforddiant gwahanol a gynhelir ar Zoom dros ddau ddiwrnod.


Gwneud Penderfyniadau yng Nghymru

24ain a 25ain o Dachwedd

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth dda i ddysgwyr o sut mae Llywodraeth a gwleidyddiaeth yn gweithio yng Nghymru. Bydd yn archwilio rolau’r Senedd a Llywodraeth Cymru a sut y gwneir penderfyniadau. Mae wedi’i lunio ar gyfer pobl sydd am gael trosolwg da o’r strwythurau ar gyfer gwneud penderfyniadau yng Nghymru a’r grymoedd sy’n dylanwadu arnynt.

Trwy gymryd rhan yn y cwrs hwn byddwch yn magu hyder yn eich dealltwriaeth o:

  • Rolau Gweinidogion ac Aelodau o’r Senedd.
  • Sut mae’r Senedd a’r Cabinet yn gweithio.
  • Y gwahaniaethau rhwng y pleidiau gwleidyddol.
  • Datblygiad datganoli.
  • Y berthynas rhwng Cymru a San Steffan ac effaith Brexit.
  • Sut mae cyllid cyhoeddus yn gweithio yng Nghymru.

Dylanwadu ar Ganlyniadau Gwleidyddol

1af ac 2il o Ragfyr

Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth i gynrychiolwyr o sut y gallant weithio’n effeithiol i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru a’r Senedd. Bydd yn rhoi dealltwriaeth lawnach i ddysgwyr o ddatganoli a helpu i ddatblygu’r sgiliau i ddylanwadu ar ddatblygiad polisi a sefydlu ymgyrchoedd llwyddiannus yng Nghymru.

  • Gwaith y Senedd a Llywodraeth Cymru ar lefel uwch.
  • Sut i ddylanwadu’n effeithiol ar lunwyr polisi, gan gynnwys Aelodau’r Senedd a Gweinidogion
  • Sut i sefydlu a rheoli ymgyrchoedd yn effeithiol yng Nghymru a sicrhau eu bod yn cael yr effaith fwyaf.
  • Sefydlu a rheoli digwyddiadau marchnata a chyfleoedd i hyrwyddo ymgyrchoedd i lunwyr polisi yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth a chyfle i gadw’ch lle ar Gwneud Penderfyniadau yng Nghymru a Dylanwadu ar Ganlyniadau Gwleidyddol yma.

Mae’r fideo isod – a ffilmiwyd pan gynhaliwyd y cwrs wyneb yn wyneb – yn disgrifio’r sesiynau’n fanylach: