Auriol Miller – Cyfarwyddwr

Auriol yw Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig, corff syniadau annibynnol mwyaf blaenllaw Cymru.

Ymunodd Auriol â’r Sefydliad ym mis Tachwedd 2016 wedi bron ugain mlynedd yn arwain mudiadau trydydd sector, yn cynnwys rhai rhyngwladol. Mae hi wedi ffocysu ar ledu gorwelion y Sefydliad, i greu gofod mwy croesawgar ar gyfer trafodaethau polisi a dadleuon gwleidyddol, ac i fod yn fwy cynrychiolgar o Gymru yn ei llywodraethiant ac ei gwaith.

Mae’r strategaeth newydd wedi llilinio gwaith y Sefydliad i alluogi perthnasau mwy ffrwythlon gyda’n hariannwyr sydd, yn ei dro, yn cynyddu effaith ein gwaith ymchwil a phrosiectau polisi.

Will Henson – Rheolwr Polisi a Materion Allanol

Mae Will yn Rheolwr Polisi, Prosiectau a Materion Allanol ar gyfer y SMC. Mae’n gyfrifol am sicrhau bod portffolio ymchwil a phrosiectau’r SMC yn arloesol, yn cael effaith ac yn cyfrannu at wneud Cymru’n well. Mae’n rheolwr olygydd the welsh agenda.

Mae Will yn ymuno â’r IWA gyda saith mlynedd o brofiad mewn polisi ac ymchwil ar draws meysydd addysg uwch, digartrefedd a thai. Yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, mae wedi byw yng Nghaerdydd am y chwe blynedd diwethaf gyda’i deulu ifanc. Ar hyn o bryd mae Will yn gadeirydd ar elusen fawr sy’n mynd i’r afael â digartrefedd ac yn darparu cyfleoedd i bobl.

Maria Drave – Rheolwr Marchnata, Digidol a Digwyddiadau

Maria sy’n gyfrifol am y strategaeth farchnata, integreiddio digidol a phortffolio digwyddiadau’r Sefydliad Materion Cymreig.

Yn wreiddiol o Fwlgaria, symudodd Maria i Gymru yn 2009. Cwblhaodd ei graddau israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ganolbwyntio ar dwristiaeth gynaliadwy a marchnata, a threuliodd flwyddyn yn astudio yn Ffrainc.

Cyn ymuno â’r Sefydliad Materion Cymreig ym mis Ebrill 2021, roedd gan Maria rôl ganolog yng ngwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, ac yno bu’n helpu i feithrin a gwella brand Busnes Cymru drwy ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu llwyddiannus.

Alison Worrall – Rheolwr Cyllid 

Mae Alison yn gyfrifol am Reolaeth Ariannol y Sefydliad.

Mae Alison yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod allan gyda’i dau o blant, ac mae ganddi gefndir cyllid sy’n ymestyn dros 20 mlynedd.

Gan ddechrau fel gweithiwr Iau yn y diwydiant telathrebu, ac yna mwynhaodd dros 10 mlynedd yn gweithio yn y sector adeiladu.

Ar ôl symud i Gymru o Swydd Gaergrawnt, gweithiodd ei ffordd i fod yn Rheolwr Cyllid gyda chwmni recriwtio, lle arhosodd am 10 mlynedd cyn dechrau ei theulu.

Mae Alison yn mwynhau ysgrifennu caneuon a cherddoriaeth yn ei hamser hamdden – mae hi hefyd yn Ymarferydd Meistr Reiki cymwysedig ac yn Hyfforddwr Bywyd.

Dylan Moore – Arweinydd Polisi’r Cyfryngau a Democratiaeth a Golygydd, the welsh agenda

 Dylan sy’n gyfrifol am gydlynu gwaith polisi cyfryngau’r IWA, ac mae wedi golygu  cylchgrawn the welsh agenda ers 2015.

Yn ogystal â’i ddarnau o newyddiaduraeth a gyhoeddwyd yn eang, Dylan yw awdur casgliad o draethodau teithio, Driving Home Both Ways, a’r nofel Many Rivers to Cross.

Yn 2018/19 ef oedd Cymrawd Rhyngwladol Cymru Greadigol Gwyl y Gelli a chyn hynny bu’n ymddiriedolwr Cymru PEN Cymru.

Harry Thompson – Arweinydd Polisi yr Economi

Harry yw Arweinydd Polisi yr Economi.

Wedi’i hariannu gan ‘Friends Provident Foundation’ i flaenoli ‘economi dêg, gwell fyd’, mae ei waith yn cyfrannu tuag at greu economi lwyddiannus, lân, werdd a dêg i Gymru.

Ymunodd Harry o Deryn Consulting lle weithiodd i ddylanwadu’r agenda gwleidyddol yng Nghymru ar gyfer gwahanol gleientiaid ag oedd â diddordeb ym mholisi economaidd. Mae Harry hefyd wedi gweithio yn y Senedd i Vaughan Gething MS, a threfnodd ymgyrch 2017 Tonia Antoniazzi yn y Gwyr.

Mae ganddo râdd feistr yng Nghyfathrebu Gwleidyddol ac roedd hefyd yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Llafur Cymru.

Marine Furet is pictured smiling in Bute Park, Cardiff. She is wearing a colourful shirt.

Marine Furet – Cydgysylltydd y Wasg, Cyfathrebiadau, ac Ymgysylltu

Mae Marine yn gyfrifol am olygu the welsh agenda  ar-lein, sicrhau bod ein haelodau yn parhau i ymgysylltu â’n gwaith a sicrhau bod yr IWA yn cyrraedd ac yn dylanwadu ar gymaint o bobl â phosibl drwy’r cyfryngau cymdeithasol a thraddodiadol.

Mae Marine newydd orffen ei thraethawd doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi hefyd wedi gweithio yn y Senedd a Chanolfan Polisi Cyhoeddus yr Alban, ac wedi byw ym Mharis a Glasgow cyn symud i Gymru. Mae hi wedi gwirfoddoli mewn amryw o brosiectau ymgysylltu â’r cyhoedd ac academaidd yng Nghymru a’r Alban, ac mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi gan The Conversation, Wales Arts Review, a Plays to See.

Merlin Gable – Golygydd Diwylliant, the welsh agenda

Mae Merlin yn wirfoddolwr sy’n gyfrifol am gynnwys materion diwylliannol cylchgrawn y SMC, the welsh agenda, o draethodau a chyfweliadau i adolygiadau.

Yn ogystal â gwirfoddoli i’r SMC, mae Merlin yn gweithio i Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA) hefyd. Mae’n awdur ac yn ymchwilydd annibynnol hefyd, ac mae ganddo ddiddordeb mewn cymunedau a’r ymdeimlad o berthyn ardaloedd y goroau yn y De. Yn flaenorol, roedd yn aelod o dîm golygyddol yr Oxford Left Review ac yn brif olygydd yn 2015.

Rhian Cook – Gweinyddwr Tîm

Mae cefndir Rhian yn y diwydiant gweithgynhyrchu electronig a thwristiaeth a lletygarwch. Graddiodd hi o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda MTour yn 2019.

Dros y blynyddoedd mae hi wedi gweithio gyda Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, Gerddi Kew a Chylchffordd Cymru. Gweithiodd Rhian gyda Gwyl Steelhouse (gwyl gerddoriaeth roc clasurol mwyaf Cymru) ers 2013, ac mae hi’n parhau i wirfoddoli yna bob haf fel arweinydd y tîm swyddfa docynnau.

Mae hi wedi byw ym Mharc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog yn gweithio’n dymhorol i’r Gymdeithas Hostel Ieuenctid. Yn ei hamser sbâr, hoffai deithio ar draws y byd ac mae wedi treulio amser yn Ewrop ac Asia.