Auriol Miller – Cyfarwyddwr

Auriol yw Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig, corff syniadau annibynnol mwyaf blaenllaw Cymru.

Cyn ymuno â’r IWA roedd Auriol yn Gyfarwyddwr Cymorth Cymru, y corff ymbarél ar gyfer darparwyr digartrefedd, cymorth tai a gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cyn ymuno â Chymorth ym mis Medi 2013, gweithiodd Auriol am bron i 20 mlynedd ym maes datblygiad rhyngwladol yn 5 gwlad wahanol, gan gynnwys rolau arweinyddiaeth i Oxfam yn Sudan a Rwsia. Mae ei rolau wedi cynnwys dylanwadu ar lywodraethau cenedlaethol ar bolisi a gweithredu.

Andy Regan – Rheolwr Polisi a Materion Allanol

Mae Andy yn Rheolwr Polisi, Prosiectau a Materion Allanol ar gyfer y SMC. Mae’n gyfrifol am sicrhau bod portffolio ymchwil a phrosiectau’r SMC yn arloesol, yn cael effaith ac yn cyfrannu at wneud Cymru’n well. Mae’n rheolwr olygydd the welsh agenda.

Ymunodd Andy â’r SMC ar ôl cyfnod gyda Cyngor ar Bopeth, lle’r oedd yn arweinydd polisi a materion cyhoeddus Cymreig yn eu tîm ynni, ac roedd yn gyd-gadeirydd Clymblaid Tlodi Tanwydd Cymru. Bu’n gweithio hefyd i Ofgem, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru.

Barbara Powell – Rheolwr Cyllid 

Barbara sydd yn gyfrifol am reolaeth ariannol y Sefydliad.

Dechreuodd Barbara ei gyrfa ariannol gyda banc o’r stryd fawr ar ôl gadael ysgol. Yna fe aeth Barbara ymlaen i fod yn Reolwr Cyllid mewn amaeth, addysg annibynnol a meddygaeth. Mae hi wedi cymhwyso mewn MAAT ac wedi ennill tystysgrif Y Sefydliad Rheoli Busnes mewn Rheolaeth. Yn 2004, dychwelodd Barbara i Gymru i ddod yn Reolwr Cyllid Cyfreithwyr NewLaw. Ar ôl unarddeg o flynyddoedd  yn NewLaw, penderfynodd i leihau ei hwythnos waith ac ymuno â’r Sefydliad fel Rheolwr Cyllid, gan weithio dridiau’r wythnos.

Dylan Moore – Golygydd, the welsh agenda

Dylan sy’n gyfrifol ar gyfer golygu cylchgrawn y SMC, the welsh agenda.

Mae Dylan hefyd yn gweithio fel athro Saesneg yn Ysgol Uwchradd Llanwern, Casnewydd, ac mae’n cyfuno’i waith i’r SMC gyda ysgrifennu ar lenyddiaeth, diwylliant a chymdeithas ar gyfer sawl cyhoeddiad gwahanol.

Yn 2018/19 fe oedd Cymrodwr Creadigol Cymru yr Wyl Rhyngwladol Hay.

Ellen Jones – Understanding Welsh Places Project Lead

Ellen sy’n gyfrifol am y prosiect Deall Lleoedd Cymru.

Wedi’i hariannu gan yr Ymddiriedolaeth Carnegie, mae Deall Lleoedd Cymru yn ceisio gwella ymwybyddiaeth anghenion trefi mewn cynllunio lleol a chenedlaethol drwy greu deunydd data a fydd yn galluogi crewyr-polisi a grwpiau cymdeithasol i gael gwell data am ei lle.

Mae Ellen yn cefnogi grwp arbenigol o rhanddeiliaid i siapio datblygiad a hyrwyddiad y wefan newydd. 

Ymunodd Ellen yr SMC o Sustrans Cymru lle roedd hi’n Uwch Swyddog Bolisi yn arwain eu gwaith polisi a dylanwadu a llwyddodd i ddod â ‘Planning Policy Wales’ yn gymwys i’r Deddf Teithio Llesol (Cymru).

Cyn hynny, roedd Ellen yn Arlywydd ar UCM Cymru ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Dr Jack Watkins – Arweinydd Prosiect yr Economi Sylfaenol 

Mae Jack yn gyfrifol am Brosiect yr Economi Sylfaenol.

Bydd Prosiect yr Economi Sylfaenol SMC, a ariennir gan Ganolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW), yn canolbwyntio ar y newid tymor hir mewn polisïau sy’n angenrheidiol ar gyfer sectorau a chwmnïau sylfaenol llwyddiannus.

Mae cefndir Jack ym maes polisi, ymchwil, datblygu cymunedol a chyfranogi, gan iddo weithio i Cymwysterau Cymru ac yn y sector gwirfoddol. Yn ddiweddar, cwblhaodd Jack draethawd doethuriaeth ar ddylanwad dyheadau ar gyflawniad addysgol.

Laura Knight – Rheolwr Partneriaethau a Digwyddiadau

Laura sydd yn gyfrifol am berthynas allanol y Sefydliad. Hi sydd yn datblygu ein aelodaeth a phartneriaethau yn ogystal â rhedeg rhaglen ddigwyddiadau prysur y Sefydliad.

Yn flaenorol bu Laura’n gweithio yn y byd cynhyrchu teledu a radio am sawl blwyddyn cyn dod yn gynorthwyydd personol i Rheolwr Gyfarwyddwr Cynnyrch Cyfrifiadurol Panasonic Ewrop. Cyn ymuno â’r Sefydliad, treuliodd Laura bum mlynedd yn Rheolwr Digwyddiadau ar gyfer Cwmni cyhoeddi ceir ar-lein yn UDA, Ewrop ac India.

Llŷr Wilson-Price – Cydgysylltydd y Wasg, Cyfathrebiadau, ac Ymgysylltu

Mae Llŷr yn gyfrifol am olygu ochr arlein the welsh agenda a sicrhau bod ein haelodau’n cael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y SMC a’n bod ein dylanwad mor bellgyrhaeddol â phosibl ar y cyfryngau cymdeithasol a’r cyfryngau traddodiadol.

Treuliodd bedair blynedd yn yr elusen Action on Hearing Loss Cymru fel Swyddog Gwybodaeth yn y lle cyntaf ac yna fel Swyddog Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd.

Merlin Gable – Golygydd Diwylliant, the welsh agenda

Mae Merlin yn wirfoddolwr sy’n gyfrifol am gynnwys materion diwylliannol cylchgrawn y SMC, the welsh agenda, o draethodau a chyfweliadau i adolygiadau.

Yn ogystal â gwirfoddoli i’r SMC, mae Merlin yn gweithio i Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA) hefyd. Mae’n awdur ac yn ymchwilydd annibynnol hefyd, ac mae ganddo ddiddordeb mewn cymunedau a’r ymdeimlad o berthyn ardaloedd y goroau yn y De. Yn flaenorol, roedd yn aelod o dîm golygyddol yr Oxford Left Review ac yn brif olygydd yn 2015.