Auriol Miller – Cyfarwyddwr

Auriol yw Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig, corff syniadau annibynnol mwyaf blaenllaw Cymru.

Ymunodd Auriol â’r Sefydliad ym mis Tachwedd 2016 wedi bron ugain mlynedd yn arwain mudiadau trydydd sector, yn cynnwys rhai rhyngwladol. Mae hi wedi ffocysu ar ledu gorwelion y Sefydliad, i greu gofod mwy croesawgar ar gyfer trafodaethau polisi a dadleuon gwleidyddol, ac i fod yn fwy cynrychiolgar o Gymru yn ei llywodraethiant ac ei gwaith.

Mae’r strategaeth newydd wedi llilinio gwaith y Sefydliad i alluogi perthnasau mwy ffrwythlon gyda’n hariannwyr sydd, yn ei dro, yn cynyddu effaith ein gwaith ymchwil a phrosiectau polisi.

Andy Regan – Rheolwr Polisi a Materion Allanol

Mae Andy yn Rheolwr Polisi, Prosiectau a Materion Allanol ar gyfer y SMC. Mae’n gyfrifol am sicrhau bod portffolio ymchwil a phrosiectau’r SMC yn arloesol, yn cael effaith ac yn cyfrannu at wneud Cymru’n well. Mae’n rheolwr olygydd the welsh agenda.

Ymunodd Andy â’r SMC ar ôl cyfnod gyda Cyngor ar Bopeth, lle’r oedd yn arweinydd polisi a materion cyhoeddus Cymreig yn eu tîm ynni, ac roedd yn gyd-gadeirydd Clymblaid Tlodi Tanwydd Cymru. Bu’n gweithio hefyd i Ofgem, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru.

Maria Drave – Rheolwr Marchnata, Digidol a Digwyddiadau

Maria sy’n gyfrifol am y strategaeth farchnata, integreiddio digidol a phortffolio digwyddiadau’r Sefydliad Materion Cymreig.

Yn wreiddiol o Fwlgaria, symudodd Maria i Gymru yn 2009. Cwblhaodd ei graddau israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ganolbwyntio ar dwristiaeth gynaliadwy a marchnata, a threuliodd flwyddyn yn astudio yn Ffrainc.

Cyn ymuno â’r Sefydliad Materion Cymreig ym mis Ebrill 2021, roedd gan Maria rôl ganolog yng ngwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, ac yno bu’n helpu i feithrin a gwella brand Busnes Cymru drwy ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu llwyddiannus.

Barbara Powell – Rheolwr Cyllid 

Barbara sydd yn gyfrifol am reolaeth ariannol y Sefydliad.

Dechreuodd Barbara ei gyrfa ariannol gyda banc o’r stryd fawr ar ôl gadael ysgol. Yna fe aeth Barbara ymlaen i fod yn Reolwr Cyllid mewn amaeth, addysg annibynnol a meddygaeth. Mae hi wedi cymhwyso mewn MAAT ac wedi ennill tystysgrif Y Sefydliad Rheoli Busnes mewn Rheolaeth. Yn 2004, dychwelodd Barbara i Gymru i ddod yn Reolwr Cyllid Cyfreithwyr NewLaw. Ar ôl unarddeg o flynyddoedd  yn NewLaw, penderfynodd i leihau ei hwythnos waith ac ymuno â’r Sefydliad fel Rheolwr Cyllid, gan weithio dridiau’r wythnos.

Dylan Moore – Golygydd, the welsh agenda

Dylan sy’n gyfrifol ar gyfer golygu cylchgrawn y SMC, the welsh agenda.

Mae Dylan hefyd yn gweithio fel athro Saesneg yn Ysgol Uwchradd Llanwern, Casnewydd, ac mae’n cyfuno’i waith i’r SMC gyda ysgrifennu ar lenyddiaeth, diwylliant a chymdeithas ar gyfer sawl cyhoeddiad gwahanol.

Yn 2018/19 fe oedd Cymrodwr Creadigol Cymru yr Wyl Rhyngwladol Hay.

Harry Thompson – Arweinydd Polisi yr Economi

Harry yw Arweinydd Polisi yr Economi.

Wedi’i hariannu gan ‘Friends Provident Foundation’ i flaenoli ‘economi dêg, gwell fyd’, mae ei waith yn cyfrannu tuag at greu economi lwyddiannus, lân, werdd a dêg i Gymru.

Ymunodd Harry o Deryn Consulting lle weithiodd i ddylanwadu’r agenda gwleidyddol yng Nghymru ar gyfer gwahanol gleientiaid ag oedd â diddordeb ym mholisi economaidd. Mae Harry hefyd wedi gweithio yn y Senedd i Vaughan Gething MS, a threfnodd ymgyrch 2017 Tonia Antoniazzi yn y Gwyr.

Mae ganddo râdd feistr yng Nghyfathrebu Gwleidyddol ac roedd hefyd yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Llafur Cymru.

Dr Jack Watkins – Arweinydd Prosiect yr Economi Sylfaenol 

Mae Jack yn gyfrifol am Brosiect yr Economi Sylfaenol.

Bydd Prosiect yr Economi Sylfaenol SMC, a ariennir gan Ganolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW), yn canolbwyntio ar y newid tymor hir mewn polisïau sy’n angenrheidiol ar gyfer sectorau a chwmnïau sylfaenol llwyddiannus.

Mae cefndir Jack ym maes polisi, ymchwil, datblygu cymunedol a chyfranogi, gan iddo weithio i Cymwysterau Cymru ac yn y sector gwirfoddol. Yn ddiweddar, cwblhaodd Jack draethawd doethuriaeth ar ddylanwad dyheadau ar gyflawniad addysgol.

Marine Furet is pictured smiling in Bute Park, Cardiff. She is wearing a colourful shirt.

Marine Furet – Cydgysylltydd y Wasg, Cyfathrebiadau, ac Ymgysylltu

Mae Marine yn gyfrifol am olygu the welsh agenda  ar-lein, sicrhau bod ein haelodau yn parhau i ymgysylltu â’n gwaith a sicrhau bod yr IWA yn cyrraedd ac yn dylanwadu ar gymaint o bobl â phosibl drwy’r cyfryngau cymdeithasol a thraddodiadol.

Mae Marine newydd orffen ei thraethawd doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi hefyd wedi gweithio yn y Senedd a Chanolfan Polisi Cyhoeddus yr Alban, ac wedi byw ym Mharis a Glasgow cyn symud i Gymru. Mae hi wedi gwirfoddoli mewn amryw o brosiectau ymgysylltu â’r cyhoedd ac academaidd yng Nghymru a’r Alban, ac mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi gan The Conversation, Wales Arts Review, a Plays to See.

Merlin Gable – Golygydd Diwylliant, the welsh agenda

Mae Merlin yn wirfoddolwr sy’n gyfrifol am gynnwys materion diwylliannol cylchgrawn y SMC, the welsh agenda, o draethodau a chyfweliadau i adolygiadau.

Yn ogystal â gwirfoddoli i’r SMC, mae Merlin yn gweithio i Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA) hefyd. Mae’n awdur ac yn ymchwilydd annibynnol hefyd, ac mae ganddo ddiddordeb mewn cymunedau a’r ymdeimlad o berthyn ardaloedd y goroau yn y De. Yn flaenorol, roedd yn aelod o dîm golygyddol yr Oxford Left Review ac yn brif olygydd yn 2015.

Rhian Cook – Gweinyddwr Tîm

Mae cefndir Rhian yn y diwydiant gweithgynhyrchu electronig a thwristiaeth a lletygarwch. Graddiodd hi o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda MTour yn 2019.

Dros y blynyddoedd mae hi wedi gweithio gyda Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, Gerddi Kew a Chylchffordd Cymru. Gweithiodd Rhian gyda Gwyl Steelhouse (gwyl gerddoriaeth roc clasurol mwyaf Cymru) ers 2013, ac mae hi’n parhau i wirfoddoli yna bob haf fel arweinydd y tîm swyddfa docynnau.

Mae hi wedi byw ym Mharc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog yn gweithio’n dymhorol i’r Gymdeithas Hostel Ieuenctid. Yn ei hamser sbâr, hoffai deithio ar draws y byd ac mae wedi treulio amser yn Ewrop ac Asia.