Bethan Darwin – Cadeirydd

Mae Bethan Darwin yn bartner yn Thompson Darwin, cwmni o gyfreithwyr yng Nghaerdydd sy’n arbenigo mewn cyflogaeth a chyfraith gorfforaethol.

Cafodd ei magu yn y Rhondda a diolch i addysg cyfrwng Cymraeg o bum mlwydd oed ymlaen, mae’n siarad Cymraeg yn rhugl. Astudiodd y gyfraith yn King’s College, Llundain gan gymhwyso fel cyfreithiwr ym 1990. Roedd yn bartner mewn cwmni o gyfreithwyr yn Llundain am sawl blwyddyn cyn i hiraeth am Gymru ei denu’n ôl i’w mamwlad.

Mae Bethan yn cynnal Superwoman, grŵp rhwydweithio i fenywod, a sefydlwyd yn 2005, ac mae’n ysgrifennu colofn fusnes reolaidd ar gyfer y Western Mail o’r enw Law and More. Mae’n cyfrannu’n gyson at raglenni ar BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru.

Yn ei hamser rhydd, mae’n ysgrifennu ffuglen ac mae wedi cyhoeddi tair nofel gyda Honno, y cyhoeddwyr i fenywod.

Frances Beecher

Mae Frances Beecher yn Gymrawd y SMC.

Mae Frances Beecher yn seicotherapydd ymddygiad gwybyddol. Pwnc ei gradd meistr oedd Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) mewn menywod sy’n dioddef Camdrin Domestig. Mae Frances wedi gweithio’n helaeth yn y Sector Camdrin Domestig, gan gychwyn fel myfyriwr prifysgol yn gwirfoddoli gyda Chymorth i Fenywod, yna bu’n gweithio mewn nifer o grwpiau Cymorth i Fenywod yng Nghymru a Lloegr; mae ei rolau wedi cynnwys allgymorth, gweithiwr lloches a chwnselydd.

Frances yw Prif Weithredwr Llamau, prif elusen digartrefedd pobl ifanc a menywod Cymru. Bob blwyddyn, mae Llamau’n gweithio ar hyd a lled Cymru gyda 8,600 a mwy o bobl ifanc a menywod sydd wedi’u difreinio ac sy’n agored i niwed. Frances oedd sylfaenydd a Chadeirydd cyntaf Cymorth Cymru, corff ambarél Cymru ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl agored i niwed yng Nghymru. Frances yw sylfaenydd a Chadeirydd clymblaid End Youth Homelessness (EYH) Cymru hefyd, partneriaeth newydd o elusennau, asiantaethau, academyddion a busnesau sydd wedi dod ynghyd er mwyn codi ymwybyddiaeth a bwrw iddi mewn dull radical er mwyn rhoi terfyn ar ddigartrefedd ymysg ieuenctid yng Nghymru. Mae Frances yn aelod o Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl ac yn Gadeirydd ei ffrwd waith ar Lywodraethu. Mae Frances yn aelod o fwrdd Tai Pawb, elusen cydraddoldeb tai, ac mae’n gwasanaethu ar Banel Cynghori Comisiynydd Plant Cymru hefyd.

Alison Copus

Mae Alison Copus yn Ymgynghorydd Marchnata. Fe’i ganed ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a graddiodd o Brifysgol Bryste.

Mae Alison wedi arbenigo mewn marchnata rhyngwladol ac mae wedi gweithio mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau o wasanaethau ariannol i gwmnïau hedfan, y cyfryngau digidol ac addysg, gyda rolau marchnata uwch yn American Express, Virgin Atlantic a TripAdvisor. Yn ystod ei chyfnod yn Virgin Atlantic, roedd yn rhan o’r tîm rheoli oedd yn gyfrifol am dwf y cwmni hedfan o bedair awyren i 40. Lansiodd The Branson School for Entrepreneurship yn Ne Affrica i ddarparu addysg busnes a chronfeydd sbarduno ar gyfer pobl ifanc o’r gymuned a oedd yn ddifreintiedig yn flaenorol. Yn ystod ei chyfnod gyda TripAdvisor, roedd Alison yn gyfrifol am farchnata Ewropeaidd  i ddechrau ac yn dilyn hynny roedd yn gyfrifol am lansio ffrydiau refeniw newydd yn fyd-eang. Cyn dychwelyd i Gymru, roedd Alison yn Brif Swyddog Marchnata ar gyfer Nord Anglia Education. Yn ystod ei chyfnod yno, tyfodd y grŵp ysgolion rhyngwladol i 43,000 o fyfyrwyr gan ddyblu o ran gwerth.

Leena Farhat

Mae Leena Sarah Farhat yn astudio am radd meistr mewn Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor gyda diddordeb arbennig mewn gweithio ar dechnoleg ar gyfer ieithoedd nad ydynt yn derbyn llawer o adnoddau. Magwyd hi ym mhob cwr o’r byd a chwblhaodd ei haddysg yng Ngenefa. 

Hi yw Swyddog Amrywiaeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ac mae’n ymgyrchydd profiadol. Mae’n arbenigo mewn materion gwledig, amrywiaeth a phynciau sy’n ymwneud â’r Gymraeg. Mae’n angerddol dros greu Cymru agored a goddefgar, gwlad â meddylfryd byd-eang, cryf.

Eurfyl ap Gwilym

Mae Eurfyl ap Gwilym wedi treulio ei yrfa yn y sector preifat.

Bu’n gyfarwyddwr anweithredol ac yn Ddirprwy Gadeirydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality am naw mlynedd ac mae’n gadeirydd Ymddiriedolwyr Pensiwn y Principality.

Mae wedi bod yn gyfarwyddwr pedwar cwmni sydd wedi rhestru ar Gyfnewidfa Stoc Llundain yn ystod ei gyfnod yn y swydd a threuliodd ei yrfa gynnar gydag Unilever, John Williams, Philips a GE.  Pan oedd yn GE roedd yn aelod o Gyngor Llywydd y CBI. Mae wedi bod yn gadeirydd neu aelod o nifer o bwyllgorau archwilio gan gynnwys pwyllgor Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae Eurfyl yn un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Pantyfedwen ac mae’n aelod o fwrdd cynghori Dadansoddiad Cyllidol Cymru. Mae’n awdur nifer o bapurau ac erthyglau ar faterion ariannol ac economaidd, roedd yn aelod o Gomisiwn Llywodraeth y DU ar Ddatganoli yng Nghymru [Comisiwn Silk] ac mae’n gynghorydd economaidd i Blaid Cymru.

Professor Laura McAllister

Daw Laura o Ben-y-bont ar Ogwr ac mae’n Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd. Cyn hynny bu’n Athro Llywodraethiant yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Lerpwl.

Graddiodd Laura o’r London School of Economics a Phrifysgol Caerdydd lle cwblhaodd ddoethuriaeth mewn gwleidyddiaeth. Cadeiriodd Laura Banel Arbenigol y Llywydd ar Ddiwygio Etholiadol. Roedd yn aelod o Gomisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a adroddodd ym mis Mawrth 2004, yn gynghorydd i’r Panel Annibynnol ar Gyflogau a Chymorth Aelodau’r Cynulliad yn 2008-9, ac yn aelod o Fwrdd Taliadau’r Cynulliad.

Mae Laura yn sylwebydd gwleidyddol cyson ar BBC Cymru gan sylwebu ar etholiadau Cymru a Phrydain. Yn gyn-gapten tîm rhyngwladol a chenedlaethol pêl-droed Cymru gyda 24 o gapiau, Laura oedd Cadeirydd Chwaraeon Cymru tan fis Mawrth 2016 a bu’n Aelod o Fwrdd UK Sport. Ar hyn o bryd mae Laura yn Aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac yn Ddirprwy Gadeirydd Pwyllgor Pêl-droed Merched UEFA.

Helen Molyneux

Mae Helen Molyneux yn gyn-gadeirydd y Sefydliad Materion Cymreig.

Tan fis Tachwedd 2016 roedd Helen yn brif weithredwr New Law Legal, busnes a sefydlodd o’r dechrau, a oedd yn cyflogi dros 400 o bobl. Mae nawr yn gyfarwyddwr anweithredol bwrdd EUI Ltd Grŵp Yswiriant Admiral a grŵp bancio Hodge – lle mae hefyd yn Gadeirydd y pwyllgor cyflogau. Yn ogystal â bod yn ymddiriedolwr y Sefydliad Materion Cymreig, mae hi’n ymddiriedolwr gyda Sefydliad Jane Hodge a Christ College Aberhonddu.

Yn 2011 enillodd wobr Menyw Gymreig y Flwyddyn, ac yn 2013 cafodd ei henwi yn Fenyw Busnes y Flwyddyn gan Gymdeithas y Gyfraith. Roedd hi’n aelod o Gomisiwn Silk ar Ddatganoli yng Nghymru. Yn 2016 dyfarnwyd doethuriaeth anrhydeddus iddi gan Brifysgol De Cymru i gydnabod ei gwasanaethau yn y proffesiwn cyfreithiol.

Kevin Morgan

Kevin Morgan yw Deon Ymglymiad Prifysgol Caerdydd ac Athro Llywodraethiant a Datblygiad.

Mae’n gyd-gyfarwyddwr Sefydliad Adfywio’r Brifysgol ac wedi ei gyhoeddi’n eang gan arbenigo ym meysydd Arloesi, Datblygiad Gofodol, Bwyd, Cynaladwyedd, Datganoli, llywodraethiant, Gwleidyddiaeth Diriogaethol, Adfywio, Menter Gymdeithasol, Cwmniau Cydfeddiannol a Chydweithredol. Mae’r Athro Morgan hefyd yn aelod o Fwrdd Rhanbarthol Dinas Caerdydd ac mae’n ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru.

Helen Mortlock

Mae Helen Mortlock yn Gyfarwyddwr Cyfreithiol yn Eversheds-Sutherland LLP.

Mae Helen yn Gyfarwyddwr Cyfreithiol yng ngrŵp sector addysg genedlaethol y cwmni ac mae wedi gweithio yn y grŵp hwn ers 1994. Mae’n arwain tîm gwasanaeth cyfan sy’n gweithredu ar ran y rhan fwyaf o brifysgolion a cholegau cymru a De-orllewin Lloegr, ynghyd a sawl sefydliad yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr.

Yn ystod ei gyrfa, mae Helen wedi ymdrin â nifer o faterion cymhleth ac uchel eu proffil ar gyfer Prifysgolion, gan gynnwys diwygio’r statud enghreifftiol, amddiffyn hawliadau gan staff a delir fesul awr a oedd yn hawlio cydraddoldeb â staff academaidd safonol, trefniadau ailstrwythuro, uno a chyd-wasanaethau niferus, ymdrin â honiadau chwythu’r chwiban yn ymwneud â chynghorau ymchwil, a chyngor ar gontractau academaidd clinigol.

Sarah Prescott

Mae Sarah Prescott yn gyfrifydd profiadol gyda’r “pedwar prif gwmni” (FCA) ac mae ganddi radd mewn economeg. Mae wedi byw a gweithio yng Nghymru drwy’i hoes ac wedi treulio’i gyrfa yn y trydydd sector, gyda phwyslais arbennig ar dai cymdeithasol. Mae ganddi ddiddordeb mewn materion ehangach hefyd fel cydraddoldeb ac amrywiaeth, hanes, dysgu, hyfforddi a datblygu, adfywio economaidd, y trysorlys a llywodraethiant.

Mae ganddi ddiddordeb angerddol dros greu Cymru well, ac yn gwerthfawrogi gwaddol ei theulu (hanes Cymru yw arbenigedd ei thad). Mae’n aelod o Fwrdd Tai Pawb, elusen cydraddoldeb ac amrywiaeth tai Cymru, ac yn weithgar gyda Cartrefi Cymunedol Cymru, y corff sy’n cynrychioli tai cymdeithasol yng Nghymru, a Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) yn lleol ac yn genedlaethol (mae’n aelod o’ pwyllgor lleol, y panel tai cymdeithasol, panel SORP a Bwrdd Strategaeth ICAEW Cymru).

Anthony Pickles

Mae Anthony Pickles yn arweinydd polisi cyhoeddus ar gyfer cwmni cyfreithiol rhyngwladol. Mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi polisi yn sector twristiaeth y DU a’r sector fodurol fyd-eang ac fel Pennaeth Staff y Ceidwadwyr Cymreig. Mae wedi bod yn ymgeisydd seneddol mewn etholiadau cyffredinol ac Ewropeaidd ac wedi gweithio’n helaeth mewn ymgyrchoedd a gwaith darparu maniffesto, gan helpu i gydlynu ymgyrch etholiad cyffredinol 2015 yng Nghymru. Yna aeth ymlaen i ddatblygu cais llwyddiannus diwydiant twristiaeth y DU am gytundeb sector yn strategaeth ddiwydiannol Llywodraeth y DU a gweithredu fel llefarydd i’r sector am nifer o flynyddoedd. Mae’n frwdfrydig dros Gymru a llwyddiant y wlad yn y dyfodol. Fe’i haddysgwyd yn Aberystwyth ac mae’n ysgrifennu cylchlythyr wythnosol ar ddatganoli o’r enw ‘State of the Union’.

Marc Thomas

Marc Thomas yw Pennaeth Tyfiant Powered by Search. Cyn hynny, fe oedd Prif Swyddog Gweithredol doopoll.

Mae’n adnabyddus am gyflwyno newyddiaduraeth o safon uchel a phrosiectau creadigol ac entrepreneuraidd ac ef yw awdur y llyfr ‘Connected: The power of modern community’ a gyhoeddwyd gan The Guardian yn 2013.

Mae Marc wedi ysgrifennu a darlledu hefyd ar gyfer Monocle, The Guardian, Offscreen Magazine, Smashing Magazine, Techradar a llawer mwy.

Cafodd ei fagu ym Mhorthcawl cyn astudio yng Nghaerdydd a Berlin a gweithio ym Mharis. Mae’n siarad Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg.

Shereen Williams MBE OStJ

Shereen Williams yw Prif Swyddog Gweithredol Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Cyn ymuno â’r Comisiwn ym mis Ionawr 2019, bu’n gweithio ym maes llywodraeth leol am bron i ddegawd. Fel swyddog llywodraeth leol, bu Shereen yn gweithio ar draws awdurdodau lleol Casnewydd a Sir Fynwy gan reoli timau a oedd yn gyfrifol am gyflawni blaenoriaethau strategol gan gynnwys mudo, atal eithafiaeth dreisgar, cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol.

Cyn hynny, dechreuodd ei bywyd gwaith yng Nghymru yn y sector gwirfoddol yn fuan ar ôl symud o Singapore yn 2005. Mae wedi gwneud cyfweliadau radio a theledu di-ri ar faterion ffydd, eithafiaeth, hil ac amrywiaeth.

Mae Shereen wedi dal sawl rôl gyhoeddus dros y blynyddoedd, ac roedd yn un o 4 a benodwyd drwy gystadleuaeth agored i fod yn un o’r 16 aelod o Gonfensiwn Cymru Gyfan. Ar hyn o bryd, mae’n ynad ar fainc Gwent ac yn Ymddiriedolwr gydag Ambiwlans Sant Ioan Cymru.

Yr Athro Alison Wride

Athro Economeg sy’n arbenigo mewn economeg polisi cymdeithasol yw Alison. Mae ganddi arbenigedd mewn dylunio, cyfathrebu a gweithredu polisi ac mae ganddi ddiddordeb arbennig yn yr heriau sy’n wynebu llywodraethau wrth iddyn nhw geisio creu economïau cadarn a theg. Alison sydd wrth y llyw yn EML Learning, un o ddarparwyr hyfforddiant sector cyhoeddus mwyaf blaenllaw y DU. Ymhlith y prif gleientiaid mae Trysorlys EM, y DCMS, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth yr Alban.

Treuliodd Alison nifer o flynyddoedd mewn swyddi uwch reoli ym maes addysg uwch. Wedi pymtheng mlynedd ym Mhrifysgol Caerwysg, fe’i penodwyd yn bennaeth Coleg Busnes, Economeg a’r Gyfraith Prifysgol Abertawe. Yna daeth yn bennaeth coleg Addysg Uwch annibynnol yn Llundain. Mae’r sector yn annwyl iawn iddi o hyd ac ar ddechrau 2020 ymunodd â Phrifysgol Bangor i arwain yr ysgol fusnes drwy raglen o dwf a newid.