Bethan Darwin – Cadeirydd

Mae Bethan Darwin yn bartner yn Thompson Darwin, cwmni o gyfreithwyr yng Nghaerdydd sy’n arbenigo mewn cyflogaeth a chyfraith gorfforaethol.

Cafodd ei magu yn y Rhondda a diolch i addysg cyfrwng Cymraeg o bum mlwydd oed ymlaen, mae’n siarad Cymraeg yn rhugl. Astudiodd y gyfraith yn King’s College, Llundain gan gymhwyso fel cyfreithiwr ym 1990. Roedd yn bartner mewn cwmni o gyfreithwyr yn Llundain am sawl blwyddyn cyn i hiraeth am Gymru ei denu’n ôl i’w mamwlad.

Mae Bethan yn cynnal Superwoman, grŵp rhwydweithio i fenywod, a sefydlwyd yn 2005, ac mae’n ysgrifennu colofn fusnes reolaidd ar gyfer y Western Mail o’r enw Law and More. Mae’n cyfrannu’n gyson at raglenni ar BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru.

Yn ei hamser rhydd, mae’n ysgrifennu ffuglen ac mae wedi cyhoeddi tair nofel gyda Honno, y cyhoeddwyr i fenywod.

Nigel Griffiths – Trysorydd Anrhydeddus

Mae Nigel Griffiths yn Gymrawd o’r Sefydliad.

Nigel yw Prif Weithredwr y Certus Technology Group, sef busnes Gwasanaethau seiliedig ar TG, Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Masnachol Fifth Dimensions Systems, un o brif ddarparwyr gwasanaethau proffesiynol a meddalwedd busnes. Mae’n gyfrifydd siartredig, ac mae wedi gweithio ym maes yngynghoriaeth rheoli ar gyfer Ernst & Young. Cyn sefydlu Fifth Dimensions roedd yn reolwr masnachol i Adnoddau BBC Cymru/Wales.

Frances Beecher

Mae Frances Beecher yn Gymrawd y SMC.

Mae Frances Beecher yn seicotherapydd ymddygiad gwybyddol. Pwnc ei gradd meistr oedd Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) mewn menywod sy’n dioddef Camdrin Domestig. Mae Frances wedi gweithio’n helaeth yn y Sector Camdrin Domestig, gan gychwyn fel myfyriwr prifysgol yn gwirfoddoli gyda Chymorth i Fenywod, yna bu’n gweithio mewn nifer o grwpiau Cymorth i Fenywod yng Nghymru a Lloegr; mae ei rolau wedi cynnwys allgymorth, gweithiwr lloches a chwnselydd.

Frances yw Prif Weithredwr Llamau, prif elusen digartrefedd pobl ifanc a menywod Cymru. Bob blwyddyn, mae Llamau’n gweithio ar hyd a lled Cymru gyda 8,600 a mwy o bobl ifanc a menywod sydd wedi’u difreinio ac sy’n agored i niwed. Frances oedd sylfaenydd a Chadeirydd cyntaf Cymorth Cymru, corff ambarél Cymru ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl agored i niwed yng Nghymru. Frances yw sylfaenydd a Chadeirydd clymblaid End Youth Homelessness (EYH) Cymru hefyd, partneriaeth newydd o elusennau, asiantaethau, academyddion a busnesau sydd wedi dod ynghyd er mwyn codi ymwybyddiaeth a bwrw iddi mewn dull radical er mwyn rhoi terfyn ar ddigartrefedd ymysg ieuenctid yng Nghymru. Mae Frances yn aelod o Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl ac yn Gadeirydd ei ffrwd waith ar Lywodraethu. Mae Frances yn aelod o fwrdd Tai Pawb, elusen cydraddoldeb tai, ac mae’n gwasanaethu ar Banel Cynghori Comisiynydd Plant Cymru hefyd.

Alison Copus

Mae Alison Copus yn Gyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, elusen sy’n gartref i’r celfyddydau perfformio yng Nghymru. Fe’i ganed ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a graddiodd o Brifysgol Bryste.

Mae Alison wedi arbenigo mewn marchnata rhyngwladol ac mae wedi gweithio mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau o wasanaethau ariannol i gwmnïau hedfan, y cyfryngau digidol ac addysg, gyda rolau marchnata uwch yn American Express, Virgin Atlantic a TripAdvisor. Yn ystod ei chyfnod yn Virgin Atlantic, roedd yn rhan o’r tîm rheoli oedd yn gyfrifol am dwf y cwmni hedfan o bedair awyren i 40. Lansiodd The Branson School for Entrepreneurship yn Ne Affrica i ddarparu addysg busnes a chronfeydd sbarduno ar gyfer pobl ifanc o’r gymuned a oedd yn ddifreintiedig yn flaenorol. Yn ystod ei chyfnod gyda TripAdvisor, roedd Alison yn gyfrifol am farchnata Ewropeaidd  i ddechrau ac yn dilyn hynny roedd yn gyfrifol am lansio ffrydiau refeniw newydd yn fyd-eang. Cyn dychwelyd i Gymru, roedd Alison yn Brif Swyddog Marchnata ar gyfer Nord Anglia Education. Yn ystod ei chyfnod yno, tyfodd y grŵp ysgolion rhyngwladol i 43,000 o fyfyrwyr gan ddyblu o ran gwerth.

Leena Farhat

Mae Leena newydd gwblhau cwrs gradd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth lle’r oedd yn ymddiddori’n gryf mewn dulliau prosesu iaith naturiol ddwyieithog. Magwyd hi ym mhob cwr o’r byd a chwblhaodd ei haddysg yng Ngenefa.

Hi yw Swyddog Amrywiaeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, yn ogystal â chadeirydd Grŵp Hawl. Mae’n arbenigo mewn materion gwledig, amrywiaeth a phynciau sy’n ymwneud â’r Gymraeg. Mae’n angerddol dros greu Cymru agored a goddefgar, gwlad â meddylfryd byd-eang, cryf.

Eurfyl ap Gwilym

Eurfyl ap Gwilym yw Dirprwy Gadeirydd Pure Wafer plc, cadeirydd Cymdeithas Ymddiriedolwyr Pensiwn Cymdeithas Adeiladu’r Principality ac yn aelod o Bwyllgor Awdit Prifysgol Cymru.

Camodd i lawr yn ddiweddar o fwrdd Cymdeithas Adeiladu’r Principality lle’r oedd yn Ddirprwy Gadeirydd ac o NCC Group plc, lle’r oedd yn gyfarwyddwr anweithredol. Gwasanaethodd fel cyfarwyddwr anweithredol iSOFT Group plc ac Eqos Limited. Yn 1999, roedd yn un o dri dyn oedd yn gyfrifol am roi’r Terence Chapman Group ar farchnad stoc Llundain ac ers hynny rhoddodd dri chwmni arall ar y farchnad stoc.

Cyn hynny roedd yn Brif Weithredwr BIS Banking Systems International, sef is-gwmni o Nynex Inc, a Phrif Weithredwr GE Information Services le y bu’n gwasanaethu fel Gweithredwr Cenedlaethol y DG ar gyfer GE ac yn aelod o Gyngor Llywydd y CBI. Treuliwyd ei yrfa cynnar gyda Unilever a Philips. Gwasanaethodd ar Gomisiwn Silk ar Ddatganoli yng Nghymru fel enwebai Plaid Cymru ac mae’n gyn-Gadeirydd Cenedlaethol y Blaid.

Valerie Livingston

Valerie Livingston yw sylfaenydd newsdirect wales, cwmni ymchwil gwleidyddol.

Ar hyn o bryd, mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ddefnyddio technolegau newydd er mwyn rhoi dealltwriaeth newydd o’r trafodaethau sy’n digwydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Cyn sefydlu’r cwmni, roedd Valerie’n gweithio gyda’r cyfryngau yn San Steffan. Mae’n aelod o Grŵp Llywodraethu a Pholisi’r SMC. Yn 2017, roedd yn aelod o Dasglu Newyddion a Gwybodaeth Ddigidol y Llwydd a oedd yn ystyried sut gallai’r Cynulliad gryfhau pob agwedd ar ei gyfathrebu.

Professor Laura McAllister

Laura McAllister yw Athro Llywodraethiant Ysgol Rheolaeth Prifysgol Lerpŵl.

Graddiodd o’r London School of Economics a Phrifysgol Caerdydd lle y cwblhaodd PhD mewn gwleidyddiaeth. Roedd Laura yn aelod o Gomisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a adroddodd yn ôl ym mis Mawrth 2004 ac roedd hefyd yn ymgynghorydd i’r Panel Annibynol ar dâl a Chefnogaeth i Aelodau Cynulliad yn 2008-9. Mae Laura wedi gweithio fel dadansoddwr gwleidyddol ar gyfer BBC Cymru/Wales ac mae’n sylwebydd blaenllaw ar etholiadau Cymreig a Phrydeinig. Yn gyn chwaraewr pêl-droed dros Gymru a chapten y tîm cenedlaethol gyda 24 o gapiau, mae Laura yn Aelod o Fwrdd UK Sport. Mae Laura hefyd yn Aelod o’r Bwrdd ac yn Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Pêl-Droed Cymru.

Helen Molyneux

Mae Helen Molyneux yn Gymrawd o’r Sefydliad.

Helen Molyneux yw Prif Weithredwr y Cwmni cyfreithiol o Gaerdydd, NewLaw Solicitors. Roedd hi’n gadeirydd ar y Sefydliad o mis Mawrth 2014 i Dachwedd 2019.

Ganed Helen yng Nghaerffili ac fe gafodd ei haddysg yn Ysgol Gatholig Cardinal Newman yn Rhydyfelin. Hyfforddodd fel gohebydd gan weithio am gyfnod byr ar bapur bapur newydd lleol cyn astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymhwysodd yn gyfreithiwraig yn 1991, gan weithio ar gyfer cwmni cyfreithiol arall, Eversheds, lle y daeth yn bartner yng Nghaerdydd yn 1994. Gadawodd er mwyn sefydlu Cwmni NewLaw yn 2004. Yn 2010 dyma oedd un o’r deg Cwmni cyflymaf o ran twf yng Nghymru. Mae nawr yn cyflogi dros 380 o bobl yng Nghaerdydd, Bryste, Glasgow a Basingstoke.

Roed hi’n aelod o Bwyllgor Silk ar Ddatganoli yng Nghymru ar gyfer ail ran ei waith ar bwerau’r Cynulliad Cenedlaethol. Yn 2011 enillodd hithau wobr Menyw Gymreig y Flwyddyn, ac fe gafodd ei henwi llynedd yn Fenyw Busnes Cyfreithiol y Flwyddyn gan Gymdeithas y Gyfraith. Mae hi’n gyfarwyddwr anweithredol Grŵp Brightside plc ac yn gyfarwyddwr Head Office, sef ymgynghoriaeth adnoddau dynol sydd yn cynghori busnesau bach a chanolig eu maint.

Kevin Morgan

Kevin Morgan yw Deon Ymglymiad Prifysgol Caerdydd ac Athro Llywodraethiant a Datblygiad.

Mae’n gyd-gyfarwyddwr Sefydliad Adfywio’r Brifysgol ac wedi ei gyhoeddi’n eang gan arbenigo ym meysydd Arloesi, Datblygiad Gofodol, Bwyd, Cynaladwyedd, Datganoli, llywodraethiant, Gwleidyddiaeth Diriogaethol, Adfywio, Menter Gymdeithasol, Cwmniau Cydfeddiannol a Chydweithredol. Mae’r Athro Morgan hefyd yn aelod o Fwrdd Rhanbarthol Dinas Caerdydd ac mae’n ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru.

Helen Mortlock

Mae Helen Mortlock yn Gyfarwyddwr Cyfreithiol yn Eversheds-Sutherland LLP.

Mae Helen yn Gyfarwyddwr Cyfreithiol yng ngrŵp sector addysg genedlaethol y cwmni ac mae wedi gweithio yn y grŵp hwn ers 1994. Mae’n arwain tîm gwasanaeth cyfan sy’n gweithredu ar ran y rhan fwyaf o brifysgolion a cholegau cymru a De-orllewin Lloegr, ynghyd a sawl sefydliad yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr.

Yn ystod ei gyrfa, mae Helen wedi ymdrin â nifer o faterion cymhleth ac uchel eu proffil ar gyfer Prifysgolion, gan gynnwys diwygio’r statud enghreifftiol, amddiffyn hawliadau gan staff a delir fesul awr a oedd yn hawlio cydraddoldeb â staff academaidd safonol, trefniadau ailstrwythuro, uno a chyd-wasanaethau niferus, ymdrin â honiadau chwythu’r chwiban yn ymwneud â chynghorau ymchwil, a chyngor ar gontractau academaidd clinigol.

Sarah Prescott

Mae Sarah Prescott yn gyfrifydd profiadol gyda’r “pedwar prif gwmni” (FCA) ac mae ganddi radd mewn economeg. Mae wedi byw a gweithio yng Nghymru drwy’i hoes ac wedi treulio’i gyrfa yn y trydydd sector, gyda phwyslais arbennig ar dai cymdeithasol. Mae ganddi ddiddordeb mewn materion ehangach hefyd fel cydraddoldeb ac amrywiaeth, hanes, dysgu, hyfforddi a datblygu, adfywio economaidd, y trysorlys a llywodraethiant.

Mae ganddi ddiddordeb angerddol dros greu Cymru well, ac yn gwerthfawrogi gwaddol ei theulu (hanes Cymru yw arbenigedd ei thad). Mae’n aelod o Fwrdd Tai Pawb, elusen cydraddoldeb ac amrywiaeth tai Cymru, ac yn weithgar gyda Cartrefi Cymunedol Cymru, y corff sy’n cynrychioli tai cymdeithasol yng Nghymru, a Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) yn lleol ac yn genedlaethol (mae’n aelod o’ pwyllgor lleol, y panel tai cymdeithasol, panel SORP a Bwrdd Strategaeth ICAEW Cymru).

Anthony Pickles

Anthony Pickles yw Pennaeth Materion Twristiaeth yn Awdurdod Twristiaeth Prydain (VisitBritain/VisitEngland).

Mae’n gyfrifol am bolisi a strategaeth Twristiaeth, gan weithio ar draws Whitehall ac mae’n arwain cynnig y diwydiant Twristiaeth i fod yn rhan allweddol o Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU gyda chyn Brif Swyddog Gweithredol Virgin Atlantic. Am dair blynedd a mwy, roedd Anthony yn Bennaeth Staff y Ceidwadwyr Cymreig, ac aeth ymlaen i fod â rôl allweddol ym mhrif ymgyrch Etholiad Cyffredinol 2015 gan arwain ar strategaeth.

Yna aeth ymlaen i lunio gwaith polisi ar gyfer Andy Street, maer metro cyntaf y Ceidwadwyr yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr a chyn-bennaeth John Lewis. Bu Anthony’n gweithio ar hyd a lled Ewrop ar gyfer tîm Materion Allanol Nissan Ewrop, gyda rolau yn y gwaith o ddatblygu technoleg trydan a di-yrrwr. Cafodd ei addysg yn Aberystwyth a Strasbourg, ac mae ganddo le yn y De ond mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain. Mae’n gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Marc Thomas

Mae Marc Thomas yn Brif Swyddog Gweithredol doopoll, platfform arolwg barn llwyddiannus yng Nghaerdydd y mae’n ei redeg ers 2015.

Mae’n adnabyddus am gyflwyno newyddiaduraeth o safon uchel a phrosiectau creadigol ac entrepreneuraidd ac ef yw awdur y llyfr ‘Connected: The power of modern community’ a gyhoeddwyd gan The Guardian yn 2013.

Mae Marc wedi ysgrifennu a darlledu hefyd ar gyfer Monocle, The Guardian, Offscreen Magazine, Smashing Magazine, Techradar a llawer mwy.

Cafodd ei fagu ym Mhorthcawl cyn astudio yng Nghaerdydd a Berlin a gweithio ym Mharis. Mae’n siarad Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg.

Shereen Williams MBE OStJ

Shereen Williams yw Prif Swyddog Gweithredol Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Cyn ymuno â’r Comisiwn ym mis Ionawr 2019, bu’n gweithio ym maes llywodraeth leol am bron i ddegawd. Fel swyddog llywodraeth leol, bu Shereen yn gweithio ar draws awdurdodau lleol Casnewydd a Sir Fynwy gan reoli timau a oedd yn gyfrifol am gyflawni blaenoriaethau strategol gan gynnwys mudo, atal eithafiaeth dreisgar, cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol.

Cyn hynny, dechreuodd ei bywyd gwaith yng Nghymru yn y sector gwirfoddol yn fuan ar ôl symud o Singapore yn 2005. Mae wedi gwneud cyfweliadau radio a theledu di-ri ar faterion ffydd, eithafiaeth, hil ac amrywiaeth.

Mae Shereen wedi dal sawl rôl gyhoeddus dros y blynyddoedd, ac roedd yn un o 4 a benodwyd drwy gystadleuaeth agored i fod yn un o’r 16 aelod o Gonfensiwn Cymru Gyfan. Ar hyn o bryd, mae’n ynad ar fainc Gwent ac yn Ymddiriedolwr gydag Ambiwlans Sant Ioan Cymru.

Yr Athro Alison Wride

Athro Economeg sy’n arbenigo mewn economeg polisi cymdeithasol yw Alison. Mae ganddi arbenigedd mewn dylunio, cyfathrebu a gweithredu polisi ac mae ganddi ddiddordeb arbennig yn yr heriau sy’n wynebu llywodraethau wrth iddyn nhw geisio creu economïau cadarn a theg. Alison sydd wrth y llyw yn EML Learning, un o ddarparwyr hyfforddiant sector cyhoeddus mwyaf blaenllaw y DU. Ymhlith y prif gleientiaid mae Trysorlys EM, y DCMS, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth yr Alban.

Treuliodd Alison nifer o flynyddoedd mewn swyddi uwch reoli ym maes addysg uwch. Wedi pymtheng mlynedd ym Mhrifysgol Caerwysg, fe’i penodwyd yn bennaeth Coleg Busnes, Economeg a’r Gyfraith Prifysgol Abertawe. Yna daeth yn bennaeth coleg Addysg Uwch annibynnol yn Llundain. Mae’r sector yn annwyl iawn iddi o hyd ac ar ddechrau 2020 ymunodd â Phrifysgol Bangor i arwain yr ysgol fusnes drwy raglen o dwf a newid.