A smart energy future for Wales / Dyfodol ynni glyfrach i Gymru

Venue

Radisson Blu

Meridian Gate Bute Terrace, Cardiff, CF10 2FL

Cardiff, GB, CF10 2FL

In partnership with Smart Energy GB and Arad Research


Smart Energy Future for Wales


Over the last decade digital technology has transformed the way we communicate, shop and work. We’re now part of a similar transformation in the way we buy and use energy, with new and exciting choices increasingly being introduced to us as consumers. 


Energy is essential to power smart technologies but it will also be a platform itself for connected products and services that could reduce our demand and transform consumer engagement and service delivery. 


We’re bringing together a diverse group of organisations that want to promote the efficient use of energy to support the development of a smarter Wales.  This includes considering how energy data can contribute to advancing the world of digital health care; the development of community energy in rural areas; and what new energy models could look like. 


Convened by Smart Energy GB working in partnership with IWA and Arad Research, this interactive session will include experts from academia, business, the energy industry, third sector and government. We will be collating and publishing suggestions from the morning.


Agenda

09.00 Registration and networking (light refreshments and tea/coffee will be available)
09.30 Claire Maugham, Smart Energy GB, welcome and housekeeping
09.35 Auriol Miller, IWA, framing the workshops and introducing the energy challenge in Wales
09.45 Claire Maugham, Smart Energy GB, opening remarks
09.50 Dr Jeff Hardy, Imperial College London, ‘How data is creating opportunities for new energy business models’
10.05 Keith Jones, National Trust, ‘The Bethesda energy supply trail and using ‘local data for local benefit’ – it’s not easy’
10.20 Q&A session
10.30 Workshop 1
11.00 Break for refreshments
11.15 Professor Karen Henwood and Professor Nick Pidgeon, FLEXIS (Flexible, Integrated Energy Systems) ‘Social Acceptability and Responsible Development of Energy Systems’
11.30 Michael Fell and David Shipworth, University College London, ‘Energising Health: A review of the health and care applications of smart meter data’
11.45 Q&A session
11.55 Workshop 2
12.25 Feedback from workshops and reflections on the day
12.30 Closing remarksWhy you should attend:  • to meet a range of influential organisations outside of your sector

 • to consider opportunities to engage with the smart meter rollout

 • to develop and link together smart technologies to provide new and appealing energy efficiency solutions

 • to participate in a creative discussion to help us all move this agenda forward in Wales This is a free event, but places are limited so booking is essential.


Yn cael ei chynnull gan Ynni Clyfar GB gan weithio mewn partneriaeth ag IWA a Chwmni Ymchwil Arad


Dyfodol ynni glyfrach i Gymru


Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf mae technoleg ddigidol wedi trawsnewid y ffordd yr ydym yn cyfathrebu, siopa ac yn gweithio. Erbyn hyn rydym yn rhan o drawsnewidiad tebyg yn y ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio ynni, gyda dewisiadau newydd a chyffrous yn cael eu cyflwyno i ni’n gynyddol fel defnyddwyr. 


Mae ynni’n hanfodol ar gyfer pweru technolegau clyfar ond bydd yn llwyfan ynddo’i hun hefyd ar gyfer nwyddau a gwasanaethau cysylltiedig a allai leihau ein galw ac yn trawsnewid dulliau ennyn diddordeb defnyddwyr a chyflwyno gwasanaethau. 


Rydym yn dod â grŵp amrywiol o sefydliadau ynghyd, y maent eisiau hyrwyddo’r defnydd effeithlon o ynni i gefnogi datblygiad Cymru glyfrach. Mae hyn yn cynnwys ystyried sut y gall data am ynni gyfrannu at ddatblygu’r byd gofal iechyd digidol; datblygu ynni cymunedol mewn ardaloedd gwledig; a sut y gallai modelau ynni newydd edrych. 


Yn cael ei chynnull gan Ynni Clyfar GB gan weithio mewn partneriaeth ag IWA a Chwmni Ymchwil Arad, bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cynnwys arbenigwyr y byd academaidd a busnes, y diwydiant ynni, y trydydd sector a’r llywodraeth. Byddwn yn coladu ac yn cyhoeddi awgrymiadau o’r bore. Bydd y sesiwn yn ymdrin â’r canlynol:
  • y diweddaraf ar yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, newid ymddygiad defnyddwyr ynni a’r cyfleoedd y bydd y rhain yn eu darparu

 • datblygiadau ym maes cymwysiadau iechyd a gofal gan ddefnyddio data am ynni

 • dysgu o brosiectau ynni cymunedol gwledig

 • modelau ynni newydd

 • cyfleoedd i ddysgu gan ein gilydd, cyd-drafod sefyllfaoedd y dyfodol a thrafod partneriaethau posib


 
Pam y dylech chi ddod:  • cwrdd ag ystod o sefydliadau dylanwadol y tu allan i’ch sector chi

 • ystyried cyfleoedd i gymryd rhan yn yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar

 • datblygu a chysylltu technolegau clyfar er mwyn darparu atebion effeithlonrwydd ynni newydd a llawn apêl

 • cymryd rhan mewn trafodaeth greadigol i’n helpu ni i gyd symud yr agenda hon ymlaen yng NghymruDigwyddiad rhad ac am ddim yw hwn. Mae’n hanfodol archebu lle gan fod tocynnau yn gyfyngedig.