Launch of Understanding Welsh Places/ Lansio Deall Lleoedd Cymru

Organizer

Institute of Welsh Affairs (IWA)

Website: https://www.eventbrite.co.uk/o/institute-of-welsh-affairs-iwa-5331439653
Venue

Main Hall/ Y Brif Neuadd

Pierhead Building/ Adeilad y Pierhead, Cardiff/ Caerdydd, CF10 4PZ

Cardiff/ Caerdydd, GB, CF10 4PZ

Understanding Welsh Places logo Deall Lleoedd Cymru
Please scroll down for English text
Byddem wrth ein boddau pe gallech ymuno â ni i lansio gwefan Deall Lleoedd Cymru.


 


Prosiect ar y cyd yw Deall Lleoedd Cymru, sy’n manteisio ar brofiad ac arbenigedd ystod o bartneriaid o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol. Rydyn ni eisiau i’r wefan newydd fod yn bwynt cyntaf er mwyn cael gwybodaeth ystadegol am drefi, pentrefi a chymunedau yng Nghymru.


 


Mae’r wefan yn wahanol i byrth data eraill, gan na fydd angen i bobl fod yn arbenigwyr i’w defnyddio. Bydd canolbwyntio ar archwilio’r hyn sy’n debyg, yn annhebyg a rhyng-berthnasau rhwng lleoedd yn helpu defnyddwyr i ddehongli a rhyngweithio gyda’r data hwn mewn ffyrdd newydd a deinamig.


 


Noddir y digwyddiad gan Dr Dai Lloyd AC


 


Siaradwyr:


Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Jen Wallace, Pennaeth Polisi, Ymddiriedolaeth Carnegie y Deyrnas Unedig


 


Panelwyr trafod i’w cadarnhau.


 


 


Archebu a gwybodaeth bellach


 


Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn am ddim, ond nifer cyfyngedig sydd ar gael. Er mwyn cadarnhau eich presenoldeb, sicrhewch eich bod yn archebu tocyn.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y lansiad neu am unrhyw agwedd arall ar brosiect Deall Lleoedd Cymru, cysylltwch ag Elinor Shepley: [email protected], 029 2048 4387.


 
Carnegie UK Trust logo


 


Mae’r Sefydliad Materion Cymreig yn cydnabod yn ddiolchgar gefnogaeth Ymddiriedolaeth Carnegie y Deyrnas Unedig. Ariennir datblygiad gwefan Deall Lleoedd Cymru ei hunan gan Ymddiriedolaeth Carnegie y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru.


 
Understanding Welsh Places logo Deall Lleoedd Cymru


We would be delighted if you could join us for the launch of the Understanding Welsh Places website.


 


Understanding Welsh Places is a collaborative project that draws on the experience and expertise of a range of partners from the public and voluntary sectors. We want this new website to be the first point of call for statistical information about towns, villages and communities in Wales.


 


The website is different to other data portals because people will not need to be experts to use it. A focus on exploring similarities, contrasts and inter-relationships between places will help users to interpret and interact with this data in new and dynamic ways. 


 


This event is kindly sponsored by Dai Lloyd AM 


 


Speakers:


Hannah Blythyn AM, Deputy Minister for Housing and Local Government
Jen Wallace, Head of Policy, Carnegie UK Trust


 


Discussion panellists to be confirmed


 


 


Booking and further information


 


Tickets for this event are free but limited. To confirm your attendance, please make sure to book your ticket.


If you have questions about the launch or any other aspect of Understanding Welsh Placesplease contact Elinor Shepley: [email protected], 029 2048 4387.
Carnegie UK Trust logo


The Institute of Welsh Affairs gratefully acknowledges funding support from the Carnegie UK Trust (CUKT). The development of the Understanding Welsh Places website itself is funded by both CUKT and the Welsh Government.