Mind the (economic) gap? The Future of Ireland-Wales relations post-Brexit

Venue

Norwegian Church Arts Centre

Harbour Drive Cardiff Bay, Cardiff, CF10 4PT

Cardiff, Cardiff, GB, CF10 4PT

Join us for an exciting discussion, delivered in partnership with Bangor University, as we explore the state of the Wales-Ireland relations.

Gofal piau hi gyda’r Bwlch (economaidd)? Dyfodol cysylltiadau Cymru-Iwerddon ar ôl Brexit

Fel cymdogion agos sy’n rhannu treftadaeth, hanes cyffredin ac angerdd tebyg dros chwaraeon hyd yn oed, mae’r berthynas rhwng Cymru ac Iwerddon wedi’i seilio nid yn unig ar ddealltwriaeth ddiwylliannol gref, ond ar gysylltiadau economaidd a masnachu, gan ganolbwyntio’n sylweddol ar allforio, buddsoddi a thwristiaeth.

Mae’n berthynas gwbl fodern hefyd. Dwy wlad sy’n rhannu gwerthoedd a nodau mewn amrywiaeth eang o feysydd polisi. Cenhedloedd sydd â’u golygon ar y byd.

Ar ôl Brexit, mae Cymru ac Iwerddon yn gobeithio datblygu’r ‘berthynas agosaf a dyfnaf bosibl’. Ond sut beth fydd hyn a beth fydd yn ei olygu i wleidyddiaeth ac economi Cymru, yn enwedig yn y Gogledd, rhanbarth sydd eisoes â chysylltiadau cryf â Dulyn?

Mae’r Cyd-ddatganiad a Chynllun Gweithredu ar y Cyd 2021-25 yn cyfeirio at lawer o feysydd lle gellid cydweithio: polisi ac ymgysylltu, hinsawdd a chynaliadwyedd, masnach a thwristiaeth, addysg ac ymchwil, yn ogystal ag adferiad gwyrdd ar ôl Covid-19 ar lefel ranbarthol yng Nghymru drwy Fargen Ranbarthol Gogledd Cymru, a’r Gogledd fel rhan o ranbarth ehangach y Northern Powerhouse.

Ond sut ddylai cydweithio fel hyn edrych o’r naill ochr i Fôr Iwerddon i’r llall? Sut gall hyrwyddo ymwybyddiaeth a gwybodaeth am hanes a threftadaeth gyffredin y cenhedloedd, ac annog arloesedd, cyfleoedd busnes a datblygu cynaliadwy, cysyniad mae’r ddwy lywodraeth wedi’u harwain ar lwyfan y byd drwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a hyrwyddo Nodau Datblygu Cynaliadwy? Beth yw’r cyfleoedd i ddatblygu cysylltiadau cydweithredol agosach drwy’r gwyddorau bywyd ac ynni morol? Sut y gall helpu i ddatblygu’r ‘Cilgant Arloesedd’ rhwng Iwerddon, Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, fel yr amlinellir yn Strategaeth Prifysgol Bangor 2030?

Ymunwch â ni am drafodaeth banel gyffrous, a gyflwynir mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, wrth i ni archwilio cyflwr cysylltiadau Cymru-Iwerddon a pha drywydd y dylent ei ddilyn o hyn allan.

Agenda:

 • 5.30yp Cyrraedd a lluniaeth
 • 6.00yp Croeso
 • 6.10yp Cyflwyniad gan Yr Athro John Parkinson, Prifysgol Bangor
 • 6.20yp Trafodaeth Banel
 • 7.00yp Sesiwn Holi ac Ateb gyda’r Gynulleidfa
 • 7.30yp Derbyniad diodydd
 • 8.30yp Gorffen

Panel:

 • Ms Denise McQuade, Consul General of Ireland
 • Yr Athro John Parkinson, Deon, Coleg Gwyddorau Dynol, Athro seicoleg ymddygiadol, Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiado, Prifysgol Bangor
 • Mr Noel Mooney, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Bêl-droed Cymru
 • Desmond Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa’r Prif Weinidog

-———————————————————————–

As close neighbours, with a shared and common history, Ireland-Wales relations are based not only on strong cultural understanding, but on economic and trading ties, with significant export, investment and tourism between them.

It is also a thoroughly modern relationship. Two nations with shared values and goals across a diverse range of policy areas. Nations looking out to the world.

Post-Brexit, Wales and Ireland are looking to develop the ‘closest and deepest possible relationship’. But what does this look like and what will it mean for Welsh politics and economy?

The Shared Statement and Joint Action Plan to 2025 points to many areas for cooperation. Policy and engagement, climate and sustainability, trade and tourism, education and research, amongst others. But what should cooperation on these areas look like from both sides of the Irish Sea? How can cooperation contribute to sustainable development, a concept both governments have spearheaded on the world stage through the Wellbeing of Future Generations Act and promoting Sustainable Development Goals?

Further to this, how will the Joint Action Plan be practically imagined, are its areas of focus the right ones and how will enhanced relations improve outcomes? In this there is a discussion around funding allocated to the relationship and what projects will be developed to achieve the Plan, particularly in relation to North Wales?

Join us for an exciting panel discussion, delivered in partnership with Bangor University, as we explore the state of Ireland-Wales relations and where they go from here.

Agenda:

 • 5.30pm Arrival and refreshments
 • 6.00pm Welcome
 • 6.10pm Presentation by Prof John Parkinson, Bangor University
 • 6.20pm Panel Discussion
 • 7.00pm Q&A with the Audience
 • 7.30pm Drinks Reception
 • 8.30pm Close

Panel:

 • Ms Denise McQuade, Consul General of Ireland
 • Prof John Parkinson, Dean, College of Human Sciences, Professor of Behavioural Psychology, School of Human and Behavioural Sciences, Bangor University
 • Mr Noel Mooney, Chief Executive of the Football Association of Wales
 • Desmond Clifford, Director of the Office of the First Minister