POSTPONED: How could we all buy and sell energy differently in the smart future? / Sut gallem ni i gyd brynu a gwerthu ynni’n wahanol yn y dyfodol clyfar?

Venue

St George's Hotel

The Promenade, Llandudno, LL30 2LG

Llandudno, Conwy, GB, LL30 2LG

Please note this event is postponed until 2018


 


Sut gallem ni i gyd brynu a gwerthu ynni’n wahanol yn y dyfodol clyfar?


Mae ein system ynni’n cael ei thrawsnewid diolch i dechnoleg glyfar.


Mae gosod mesuryddion nwy a thrydan clyfar mewn cartrefi a busnesau bach yn creu llwyfan i ni arloesi’r ffordd yr ydym i gyd yn talu am ac yn defnyddio ein hynni.


O frandiau sefydledig i newydd-ddyfodiaid i’r farchnad, mae technoleg glyfar yn creu mwy o gyfleoedd i arloesi nag erioed o’r blaen, gan fod yn gatalydd i rymuso ac ennyn diddordeb defnyddwyr yn gynyddol.


Bydd y digwyddiad yn ymchwilio i ddulliau newydd o alluogi cymunedau lleol i gydweithio i gronni’r ynni a gynhyrchir ganddynt yn lleol a rheoli galw lleol i leihau biliau ac allyriadau carbon.


Bydd y siaradwyr yn trafod prynu a gwerthu ynni mewn ffordd wahanol yn y dyfodol clyfar a bydd yn archwilio pynciau megis ynni cymar wrth gymar, cwmnÏau gwasanaeth ynni, rheolaeth trydydd parti a phrynu ynni ar y farchnad agored.


Ymysg y siaradwyr mae:  • Keith Jones, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

  • Dr Jeff Hardy, Imperial Colleg Llundain

  • Fflur Lawton, Ynni Clyfar GB

  • Shea Jones, Ail-egnïo Cymru – Y Sefydliad Materion Cymreig


 
Please note this event is postponed until 2018


 
How could we all buy and sell energy differently in the smart future?


Our energy system is undergoing a transformation thanks to smart technology.


The installation of smart gas and electricity meters in homes and small business is creating a platform from which innovation can take place in the way we all pay for and use our energy.


From established brands to newer market entrants, smart technology is bringing more opportunity for innovation than ever creating a catalyst for greater consumer empowerment and engagement.


The event will explore new ways to enable local communities to work together to pool their locally owned generation and manage local demand to reduce bills and carbon emissions.


Speakers will discuss buying and selling energy differently in the smart future and will explore topics of peer-to-peer energy, energy service companies, third party control and buying energy on the open market.


Speakers include:  • Keith Jones, National Trust

  • Dr Jeff Hardy, Imperial College London

  • Fflur Lawton, Smart Energy GB

  • Shea Jones, Re-Energising Wales – Institute of Welsh Affairs