‘Being the Change’ WCVA photo series: Banc Bwyd Ynys Môn / Anglesey Foodbank

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

Banc Bwyd Ynys Môn
Roy Fyles
Gwirfoddolwr

Mae Roy ynghyd â Michael, Sue, Gwyneth a gwirfoddolwyr eraill yn rhedeg Banc Bwyd Ynys Môn. Maent yn benderfynol o leddfu’r diffyg bwyd a’r tlodi maent yn ei weld yn eu cymuned.

 

Mae’r rheini sydd angen cymorth ac sy’n gallu gwneud y daith – naill ai gan fod ganddynt y pres am y bws neu’n abl yn gorfforol – yn dod i Eglwys Elim yng Nghaergybi. Maent yn dewis pedair eitem o’r cynnyrch ffres, a roddir gan yr archfarchnad leol, ac yna’n aros am eu harcheb o fwyd sych a bwyd tun, tra mae wyneb cyfeillgar yn cynnig paned a thamaid i aros pryd iddynt.

 

Mae Roy yn gyfrifol am ddanfon bwyd i gefn gwlad, gan ddefnyddio fan trydan, a ariennir gan y Loteri Cod Post ac Horizon, i deithio o gwmpas yr ynys. Dyblodd y danfoniadau hyn fis Ionawr y llynedd. Yn ei farn ef, cafwyd y cynnydd hwn yn y galw am becynnau bwyd brys oherwydd sancsiynau a phum wythnos o oedi mewn taliadau Credyd Cynhwysol.

 

Mae ef bob amser yn barod i fynd yr ail filltir, gan weithio ymhell y tu hwnt i oriau agor y banc bwyd. Cafodd alwad gan fam ofidus yn ddiweddar, ar ôl i’w merch, a oedd yn ei hugeiniau, adael yr ysbyty ar ôl llawdriniaeth ddifrifol a bod heb fwyd am ddeuddydd. Neidiodd Roy yn ei fan i ddanfon bwyd yn arbennig iddi.

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Mae’r arddangosfa yn cael ei lansio yn gofod3 ar 21 Mawrth a bydd i’w gweld yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.

 


Anglesey Foodbank
Roy Fyles
Volunteer


Roy together with Michael, Sue, Gwyneth and other volunteers run Anglesey Foodbank. They want to alleviate the hunger and poverty they see in their community.

 

Those who need support and can make the journey – either because they have the bus fare or are physically able – come to Elim Church in Holyhead. They pick four items from the fresh produce, donated by the local supermarket, and then wait for their order of dried and tinned food, while a friendly face offers them a cuppa and a little to eat.

 

Roy is responsible for rural deliveries, and uses an electric van, funded by the Postcode Lottery and Horizon, to get around the island. These deliveries doubled last January. He puts this spike for emergency food packages down to sanctions and five-week delays for Universal Credit payments.

 

He regularly goes the extra mile, and works well past the foodbank’s opening hours. A distraught mother recently called, whose 20-something daughter, discharged from hospital after a serious operation, had not eaten for two days. Roy jumped in his van to make a special delivery.

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll.

 

All articles published on Click on Wales are subject to IWA’s disclaimer.

Also within Uncategorized @cy