‘Being the Change’ WCVA photo series: Diverse Cymru

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

Diverse Cymru
Suzanne Duval
Rheolwr Iechyd Meddwl BME

 

Mae Suzanne yn ymgyrchydd o fri yn y sector BME, a hynny ers dros 30 mlynedd. Mae hi wedi treulio bron i 20 mlynedd yn ymrwymo i wella gwasanaethau iechyd meddwl i unigolion a chymunedau BME.

 

Yn 2010, unwyd Awetu (yr oedd hi’n Gyfarwyddwr arno) a Chynghrair Pobl Anabl Caerdydd a’r Fro i ffurfio Diverse Cymru a lansiwyd yn 2011, i gydnabod y trafferthion a’r anffafriaeth sy’n wynebu pobl sy’n dioddef anghydraddoldeb yng Nghymru.

 

Mae Suzanne yn arloeswr, a hithau wedi dylunio a chyhoeddi Pecyn Cymorth Cymhwysedd Diwylliannol cyntaf Cymru ar gyfer iechyd meddwl BME yn 2016. Mae’n helpu gweithwyr iechyd proffesiynol a gwasanaethau i ddarparu gofal a chymorth mwy priodol a diwylliannol sensitif i’w grŵp cleientiaid amrywiol.

 

Yn 2018, dyluniodd a datblygodd Suzanne a Dr Charles Willie y Cynllun Arfer Da yn y Gweithle ar gyfer Iechyd Meddwl BME at ddefnydd ymarferwyr iechyd meddwl. Dyma’r cynllun cyntaf o’i fath ym Mhrydain ac mae wedi’i gymeradwyo gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion. Hyd yma, mae saith bwrdd iechyd, un ymddiriedolaeth iechyd a phum mudiad yn y sector gwirfoddol wedi ymrwymo iddo.

 

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Lansiwyd yr arddangosfa yn gofod3 ar 21 Mawrth ac ar gael i’w gweld eto yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.


Diverse Cymru
Suzanne Duval
BME Mental Health Manager

 

Award-winning Suzanne has been a campaigner within the BME sector for over 30 years. She has spent almost 20 years dedicated to improving mental health services for BME individuals and communities.

 

In 2010, Awetu (of which she was the Director) and Cardiff and Vale Coalition of Disabled people merged together to form Diverse Cymru which was launched in 2011, in recognition of the difficulties and discrimination faced by people experiencing inequality in Wales.

 

Suzanne is a trailblazer, having designed and published Wales’ first ever Cultural Competency Toolkit for BME mental health in 2016. It helps health professionals and services deliver more appropriate culturally sensitive care and support to their diverse client group.

 

In 2018, Suzanne and Dr Charles Willie designed and developed the BME Mental Health Workplace Good Practice Scheme for mental health practitioners.  It is the first of its kind in the UK and has been endorsed by The Royal College of Psychiatrists. To date, seven health boards, one health trust and five voluntary sector organisations have signed up.

 

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll.

 

The exhibition will be available to view at the Eisteddfod Genedlaethol in Llanrwst from 3rd to 10th August 2019.

 

All articles published on Click on Wales are subject to IWA’s disclaimer.

Also within Uncategorised