‘Being the Change’ WCVA photo series: Time to Change Wales

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

Amser i Newid Cymru
Tirion Jenkins
Swyddog Ymgysylltu Digidol

 

Mae Tirion, sy’n 24 mlwydd oed, yn gweithio’n rhan amser i Amser i Newid Cymru yng Nghaerdydd, wrth astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Celf, Iechyd a Llesiant. Mae hi hefyd yn gweithio mewn siop goffi ar y penwythnos.

 

Mudiad cymdeithasol ar dwf yw Amser i Newid Cymru sy’n gweithio i newid y ffordd yr ydym ni gyd yn meddwl ac yn ymddwyn ynglŷn â phroblemau iechyd meddwl, drwy annog pobl i siarad am eu hiechyd meddwl i leihau stigma a gwahaniaethu.

 

Fel Swyddog Ymgysylltu Digidol, mae Tirion yn gofalu am eu holl gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol, sy’n golygu bod ei sylw wedi’i hoelio ar ei ffôn yn ddi-baid.

 

Mae hi wrth ei bodd yn ei swydd ac yn benderfynol o helpu pobl i rannu eu straeon. A hithau â phrofiad ei hun o iechyd meddwl, ac wedi colli ffrind drwy hunanladdiad, mae hi’n deall grym straeon i roi cysur a sicrwydd.

 

Bydd un o bob pedwar person yn ymgodymu â phroblem iechyd meddwl mewn blwyddyn, a gall y straeon a gasglir gan Tirion helpu pobl i ddeall y gall effeithio ar unrhyw un.

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Lansiwyd yr arddangosfa yn gofod3 ar 21 Mawrth ac ar gael i’w gweld eto yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.

 


Time to Change Wales
Tirion Jenkins
Digital Engagement Officer

 

24-year-old Tirion works part-time for Time to Change Wales in Cardiff, while studying for a Masters in Art, Health and Wellbeing. She also works in a coffee shop on weekends.

 

Time to Change Wales is a growing social movement working to change the way we all think and act about mental health problems, by encouraging people to talk about their mental health so as to reduce stigma and discrimination.

 

As Digital Engagement Officer, Tirion looks after all their social media accounts. It means she is almost permanently glued to her phone.

 

She loves her job and is passionate about helping people share their stories. With her own lived experience of mental health, and the loss of a friend to suicide, she understands the power of stories to comfort and reassure.

 

One in four people will fight a mental health problem in any given year, and the stories gathered by Tirion can help people understand that it can affect anyone.

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll.

 

The exhibition will be available to view at the Eisteddfod Genedlaethol in Llanrwst from 3rd to 10th August 2019.

 

All articles published on Click on Wales are subject to IWA’s disclaimer.

 

Also within Uncategorized @cy