‘Being the Change’ WCVA photo series: Ty Hafan

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

Tŷ Hafan
Laura Grindey
Cydlynydd Codi Arian

Dathlodd Tŷ Hafan ei 20fed pen-blwydd ym mis Ionawr 2019. Dyma un o elusennau gofal lliniarol pediatrig mwyaf blaenllaw Prydain, gan gynnig gofal i blant a chymorth i’w teuluoedd ledled Cymru.

 

Mae Laura yn rhan o’r Tîm Gofalu am Gefnogwyr, ym mhencadlys yr elusen yn Sili. Mae hi’n gofalu am roddwyr rheolaidd ac yn cynnal ymweliadau misol i godwyr arian sy’n ymdrechu’n ddiflino i hel arian.

 

Mae Laura wedi bod yn ymwneud â Tŷ Hafan ers 15 mlynedd. Pan oedd hi’n 18 mlwydd oed, penderfynodd wirfoddoli i Tŷ Hafan. Ers hynny mae hi wedi bod yn llysgennad i’r elusen ac yn asiant blychau casglu, cyn iddi gael ei swydd bresennol.

 

Mae’r elusen fel teulu iddi. Mae’r llun yn ei dangos ym mhrosiect uwchgylchu Tŷ Hafan, yn y gweithdy crefftus, lle mae gwirfoddolwyr a staff yn dod at ei gilydd ddwywaith neu dair yr wythnos i droi eitemau dieisiau yn eitem y gellir ei gwerthu, ac mae’r holl elw’n mynd i’r elusen.

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Lansiwyd yr arddangosfa yn gofod3 ar 21 Mawrth ac ar gael i’w gweld eto yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.

 


Tŷ Hafan
Laura Grindey
Fundraising Coordinator

Tŷ Hafan celebrated its 20th anniversary in January 2019. It is one of the UK’s leading paediatric palliative care charities, offering care to children and support for their families throughout Wales.

 

Laura is part of the Supporter Care Team, at the charity’s headquarters in Sully. She looks after regular givers and hosts monthly visits for fundraisers who go to great lengths to raise funds.

 

Laura has been involved with Tŷ Hafan for the past 15 years. When she turned 18-years-old, she chose to volunteer for Tŷ Hafan. Since then she’s been a charity ambassador and a collection box agent, before getting her current job.

 

She views the charity as family. She’s pictured in Tŷ Hafan’s upcycling project, in the handcrafted workshop, where volunteers and staff come twice to three times a week to turn an unwanted item into a saleable item, with all profits going to the charity.

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll.

 

The exhibition will be available to view at the Eisteddfod Genedlaethol in Llanrwst from 3rd to 10th August 2019.

 

Also within Uncategorised