Smarter Wales: A Fairer Energy Future? / Cymru Glyfrach: Dyfodol Ynni Mwy Teg?

Venue

Mercure Cardiff Holland House Hotel & Spa

24- 26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Cardiff, GB, CF24 0DD

Smarter Wales: A Fairer Energy Future?


Free event | 10th July 2018 | 8.30am – 12.40pm | Mercure Hotel, Cardiff


In partnership with Smart Energy GB


Our energy system is undergoing a transformation, thanks to smart technology.


With new and exciting choices in how we buy and use our energy we need to ensure that a fairer energy future benefits all consumers.


We’re bringing together a diverse group of organisations that want to promote action on fuel poverty and social equity agendas within the development of a smarter Wales. Speakers will consider our energy infrastructure, developing local energy schemes and new ways of buying and selling energy. Using examples from both Wales and further afield we’ll explore practical ways of contributing to decarbonisation and reducing energy inequality.


Convened by Smart Energy GB working in partnership with IWA, this interactive session will include experts from the third sector, academia, business, the energy industry and government. We will be collating and publishing suggestions from the morning.


The session will cover: • Tackling both decarbonisation of energy and fuel poverty

 • How to increase local energy schemes in low income areas

 • Reducing fuel poverty through local energy schemes

 • Local authorities – reducing energy costs for residents

 • Social housing – providing innovative low carbon livingSpeakers: • Fflur Lawton, Head of Policy & Communications Wales, Smart Energy GB

 • Harriet Sansom, Communities Project Manager, Centre Sustainable Energy

 • Chris Blake, Director, Energy Local and Community Energy Wales

 • Mark Bramah, Consultant, Robin Hood Energy

 • Andrew Padmore, Chief Executive, Egnida

 • Peter Smith, Director of Policy and Research, National Energy Action


This is a free event, but places are limited so booking is essential.

Cymru Glyfrach: Dyfodol Ynni Mwy Teg?


Digwyddiad am ddim | 10 Gorffennaf 2018 | 8.30am – 12.40pm | Mercure Hotel, Caerdydd


Mewn partneriaeth ag Ynni Clyfar GBMae ein system ynni’n profi trawsnewidiad diolch i dechnoleg glyfar.


Gyda dewisiadau newydd a chyffrous yn y ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio ein hynni, mae angen i ni sicrhau y gall pob defnyddiwr elwa o ddyfodol ynni mwy teg.


Rydym yn dod â grŵp amrywiol o sefydliadau ynghyd, y maent eisiau hyrwyddo agendâu tlodi tanwydd a thegwch cymdeithasol fel rhan o ddatblygu Cymru glyfrach. Bydd y siaradwyr yn ystyried ein hisadeiledd ynni, datblygu cynlluniau ynni lleol a dulliau newydd o brynu a gwerthu ynni. Gan ddefnyddio enghreifftiau o Gymru ac o bellach i ffwrdd byddwn yn ymchwilio i ddulliau ymarferol o gyfrannu at ddatgarboneiddio a lleihau anghydraddoldeb ynni. 


Bydd y sesiwn ryngweithiol hon, sy’n cael ei chynnull gan Ynni Clyfar GB gan weithio mewn partneriaeth ag IWA, yn cynnwys arbenigwyr o’r trydydd sector, y byd academaidd a busnes, y diwydiant ynni a’r llywodraeth. Byddwn yn coladu ac yn cyhoeddi awgrymiadau o’r bore.


Bydd y sesiwn yn ymdrin â’r canlynol: • Taclo datgarboneiddio ynni a thlodi tanwydd

 • Sut i gynyddu’r nifer o gynlluniau ynni lleol mewn ardaloedd incwm isel

 • Lleihau tlodi tanwydd trwy gynlluniau ynni lleol

 • Awdurdodau lleol – gostwng costau ynni ar gyfer trigolion

 • Tai cymdeithasol – darparu ffyrdd o fyw carbon isel arloesol


Siaradwyr: • Fflur Lawton, Head of Policy & Communications Wales, Smart Energy GB

 • Harriet Sansom, Communities Project Manager, Centre Sustainable Energy

 • Chris Blake, Director, Energy Local and Community Energy Wales

 • Mark Bramah, Consultant, Robin Hood Energy

 • Andrew Padmore, Chief Executive, Egnida

 • Peter Smith, Director of Policy and Research, National Energy Action


Digwyddiad am ddim yw hwn, ond mae nifer cyfyngedig o leoedd felly mae’n hanfodol neilltuo lle.