‘Being the Change’ WCVA photo series: Bridgend and District Beekeepers Association

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

Cymdeithas Gwenynwyr Pen-y-bont a’r Cyffiniau
Dafydd Pett
Aelod

 

Mae gwenyna wedi bod yn nheulu Dafydd ers dros 50 mlynedd. Roedd ei dad-cu, Mike, yn wenynwr o fri, a sefydlodd Wenynfa Pant Derwen. Dechreuodd Dafydd gadw gwenyn pan oedd yn 11 mlwydd oed, gydag un cwch gwenyn. Yn anffodus, bu farw Mike ddwy flynedd yn ôl, ac etifeddodd Dafydd 40 o gychod gwenyn.

 

Heddiw, yn 16 mlwydd oed, Dafydd yw aelod ieuengaf Cymdeithas Gwenynwyr Pen-y-bont a’r Cyffiniau. Mae ei rhwydwaith cymorth profiadol wedi bod yn amhrisiadwy, yn enwedig y cwrs cychwynnol y cwblhaodd Dafydd ddwywaith (mae’n cyfaddef nad oedd yn gwrando’r tro cyntaf, sy’n gwbl ddealladwy).

 

Bydd Dafydd yn teithio i Slofacia yn 2019. Bydd yn un o dri o gynrychiolwyr o Gymru yng Nghyfarfod Rhyngwladol y Gwenynwyr Ifanc. Dywed ei fod yn dipyn o naturiaethwr ac yn amgylcheddwr, “gan y byddai traean o’n bwyd yn diflannu heb wenyn”.

 

O dan ei reolaeth ef, mae’r cwmni wedi tyfu i 70 o gychod gwenyn, ac yn gwneud elw bach.

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Lansiwyd yr arddangosfa yn gofod3 ar 21 Mawrth ac ar gael i’w gweld eto yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.

 

 


Bridgend and District Beekeepers Association
Dafydd Pett
Member

 

Beekeeping has been in Dafydd’s family for over 50 years. His grandfather, Mike, was a well-known beekeeper, who founded Pant Derwen Apiary. Dafydd started beekeeping at just 11-years-old, with one hive. Sadly, two years ago, Mike died, with Dafydd inheriting 40 hives.

 

Today, the 16-year-old remains the youngest member of the Bridgend and District Beekeepers Association. Their experienced support network has been invaluable, particularly the beginner course that Dafydd attended twice (he confesses that, quite understandably, he wasn’t listening the first time).

 

Dafydd travels to Slovakia in 2019. He will be one of three Welsh representatives at the International Meeting of Young Beekeepers. He admits to being “a bit of a tree-hugger” and environmentalist, because “a third of our food would disappear without bees”.

 

Under his management, the company has grown to 70 hives, and is turning a small profit.

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll. The exhibition will be available to view at the Eisteddfod Genedlaethol in Llanrwst from 3rd to 10th August 2019.

 

All articles published on Click on Wales are subject to IWA’s disclaimer.

Also within Uncategorised