Qualified for the Future | Cymwys ar gyfer y Dyfodol

Details
Date:

November 19

Time:

05:00 pm - 08:00 pm

Click to Register: https://www.eventbrite.co.uk/e/qualified-for-the-future-cymwys-ar-gyfer-y-dyfodol-tickets-74402480823
Organizer

Institute of Welsh Affairs (IWA)

Website: https://www.eventbrite.co.uk/o/institute-of-welsh-affairs-iwa-5331439653
Venue

Preseli Room

Wales Millennium Centre Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL

Cardiff Bay, GB, CF10 5AL

 Qualified for the Future: What should qualifications for the next generation look like? | Cymwys ar gyfer y Dyfodol: Sut y dylai cymwysterau ar gyfer y genhedlaeth nesaf edrych?


1700 – 2000 | 19th November 2019 | Preseli Room | Wales Millennium Centre | Cardiff BayQualified for the Future: What should qualifications for the next generation look like?


Speakers confirmed:
  • Auriol Miller, Director, IWA
  • Dr Rachel Bowen, Director of Policy and Public Affairs, Colegau Cymru
  • Lynn Pamment, Senior Partner, PWC
  • Tracey Handley, Programme Manager, Parentkind Cymru
  • Gareth Evans, Director of Education Policy, UWTSD

A new Curriculum for Wales signals a chance to rethink future qualifications for 16-year-olds.


Independent regulator Qualifications Wales is launching a consultation to look at how to complement this new curriculum by designing qualifications that go beyond demonstrating knowledge and skills. The aim is to introduce globally respected qualifications that inspire and prepare people for life, learning and work.

How might qualifications inspire ambition, creativity and curiosity? How could they help build confidence and offer a brighter future for our young people?In this unique event, expert speakers will share their insights on the possibilities to create the right qualifications for the next generation.


As delegates, you will participate in workshop discussions which will help shape the debate and inform the consultation.


 About Qualifications Wales


Learners are at the heart of what Qualifications Wales do. Working with a wide range of organisations, we monitor awarding bodies, review existing qualifications, oversee the design of new requirements and support the qualifications system.


 Cymwys ar gyfer y Dyfodol: Sut y dylai cymwysterau ar gyfer y genhedlaeth nesaf edrych?


Siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau:   • Auriol Miller, Cyfarwyddwr, Sefydliad Materion Cymreig

  • Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Colegau Cymru

  • Lynn Pamment, Uwch Bartner, PWC

  • Tracey Handley, Rheolwr Rhaglen, Parentkind Cymru

  • Gareth Evans, Cyfarwyddwr Polisi Addysg, PCDDS


 


Mae Cwricwlwm newydd i Gymru yn gyfle i ailfeddwl am gymwysterau’r dyfodol i bobl ifanc 16 oed.


 


Mae’r rheoleiddiwr annibynnol, Cymwysterau Cymru, yn lansio ymgynghoriad i edrych ar sut mae cymwysterau yn gallu cefnogi’r cwricwlwm newydd trwy ddylunio cymwysterau sy’n mynd y tu hwnt i brofi dealltwriaeth a sgiliau. Y nod yw cyflwyno cymwysterau sy’n cael eu parchu ar draws y byd, sy’n ysbrydoli ac yn paratoi pobl ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.Sut gallai cymwysterau ysbrydoli uchelgais, creadigrwydd a chwilfrydedd? Sut gallent helpu i fagu hyder a chynnig dyfodol mwy disglair i’n pobl ifanc?


 


Yn y digwyddiad unigryw hwn, bydd siaradwyr arbenigol yn rhannu eu syniadau ar sut i greu cymwysterau addas ar gyfer y genhedlaeth nesaf.


 


Fel cynrychiolwyr, byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai a fydd yn helpu i lunio’r drafodaeth a llywio’r ymgynghoriad.


Ynglŷn â Cymwysterau Cymru


Mae dysgwyr wrth wraidd yr hyn y mae Cymwysterau Cymru yn ei wneud. Gan weithio gydag ystod eang o sefydliadau, rydym yn monitro cyrff dyfarnu, yn adolygu ac yn diwygio cymwysterau presennol ac yn cefnogi’r system gymwysterau.

Tickets for this event are free but limited.


To confirm your attendance, please make sure to book your ticket.