Smarter Wales: A Fairer Energy Future? / Cymru Glyfrach: Dyfodol Ynni Mwy Teg?

Venue

Penrhyn Room

Reichel Hall Bangor University, Bangor, LL57 2DG

Bangor, Gwynedd, GB, LL57 2DG

Cymru Glyfrach: Dyfodol Ynni Mwy Teg?


Digwyddiad am ddim | 1000 – 1330 | 5ed Hydref 2018 | Ystafell Penrhyn, Prifysgol Bangor


Mewn partneriaeth ag Ynni Clyfar GBMae ein system ynni’n profi trawsnewidiad diolch i dechnoleg glyfar.


Gyda dewisiadau newydd a chyffrous yn y ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio ein hynni, mae angen i ni sicrhau y gall pob defnyddiwr elwa o ddyfodol ynni mwy teg.


Rydym yn dod â grŵp amrywiol o sefydliadau ynghyd, y maent eisiau hyrwyddo agendâu tlodi tanwydd a thegwch cymdeithasol fel rhan o ddatblygu Cymru glyfrach. Bydd y siaradwyr yn ystyried ein hisadeiledd ynni, datblygu cynlluniau ynni lleol a dulliau newydd o brynu a gwerthu ynni. Gan ddefnyddio enghreifftiau o Gymru ac o bellach i ffwrdd byddwn yn ymchwilio i ddulliau ymarferol o gyfrannu at ddatgarboneiddio a lleihau anghydraddoldeb ynni. 


Bydd y sesiwn ryngweithiol hon, sy’n cael ei chynnull gan Ynni Clyfar GB gan weithio mewn partneriaeth ag IWA, yn cynnwys arbenigwyr o’r trydydd sector, y byd academaidd a busnes, y diwydiant ynni a’r llywodraeth. Byddwn yn coladu ac yn cyhoeddi awgrymiadau o’r bore.


Bydd y sesiwn yn anelu i ymdrin â’r canlynol: • Taclo datgarboneiddio ynni a thlodi tanwydd

 • Sut i gynyddu’r nifer o gynlluniau ynni lleol mewn ardaloedd incwm isel

 • Lleihau tlodi tanwydd trwy gynlluniau ynni lleol

 • Awdurdodau lleol – gostwng costau ynni ar gyfer trigolion

 • Tai cymdeithasol – darparu ffyrdd o fyw carbon isel arloesol


Siaradwyr cadarnhad: • Fflur Lawton, Head of Policy & Communications Wales, Smart Energy GB

 • Shea Buckland-Jones, Re-energising Wales Project Coordinator, Institute of Welsh Affairs

 • Wendy Boddington, Head of Energy Policy & Regulation, Welsh Government

 • Gareth Harrison, Development Manager, Cyd Ynni

 • Rachel Shorney, Stakeholder & Community Engagement Manager, SP Energy Networks

 • Andrew Padmore, CEO, Egnida

 • Mark Bramah, Consultant, Robin Hood Energy 


Digwyddiad am ddim yw hwn, ond mae nifer cyfyngedig o leoedd felly mae’n hanfodol neilltuo lle.
Smarter Wales: A Fairer Energy Future?


Free event | 5th October 2018 | 10.00 – 13.30 | Penrhyn Room, Bangor University


In partnership with Smart Energy GB


Our energy system is undergoing a transformation, thanks to smart technology.


With new and exciting choices in how we buy and use our energy we need to ensure that a fairer energy future benefits all consumers.


We’re bringing together a diverse group of organisations that want to promote action on fuel poverty and social equity agendas within the development of a smarter Wales. Speakers will consider our energy infrastructure, developing local energy schemes and new ways of buying and selling energy. Using examples from both Wales and further afield we’ll explore practical ways of contributing to decarbonisation and reducing energy inequality.


Convened by Smart Energy GB working in partnership with IWA, this interactive session will include experts from the third sector, academia, business, the energy industry and government. We will be collating and publishing suggestions from the morning.


The event will look to cover: • Tackling both decarbonisation of energy and fuel poverty

 • How to increase local energy schemes in low income areas

 • Reducing fuel poverty through local energy schemes

 • Local authorities – reducing energy costs for residents

 • Social housing – providing innovative low carbon livingConfirmed speakers: • Fflur Lawton, Head of Policy & Communications Wales, Smart Energy GB

 • Shea Buckland-Jones, Re-energising Wales Project Coordinator, Institute of Welsh Affairs

 • Wendy Boddington, Head of Energy Policy & Regulation, Welsh Government

 • Gareth Harrison, Development Manager, Cyd Ynni

 • Rachel Shorney, Stakeholder & Community Engagement Manager, SP Energy Networks

 • Andrew Padmore, CEO, Egnida

 • Mark Bramah, Consultant, Robin Hood Energy 


This is a free event, but places are limited so booking is essential.