Rwy’n gwrthod talu fy ffi drwydded nes bod darlledu yn cael ei ddatganoli

Yn yr erthygl hon mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwneud yr achos dros ddatganoli darlledu i Gymru

Mae rhywbeth mawr o’i le ar y cyfryngau yng Nghymru.

 

Mae cipolwg ar ystadegau moel y sefyllfa yn adrodd cyfrolau.

 

Mae yna doriadau o 40% i gyllideb S4C ers 2010. Mae’r oriau darlledu hynny gan ITV Cymru, nad sydd yn rhaglenni newyddion, lawr o bedair awr yr wythnos i awr a hanner. Ymhellach, parhau mae’r ansicrwydd ynghylch beth fydd cyllideb S4C. A hyn er gwaethaf ymrwymiad y Ceidwadwyr i “ddiogelu arian ac annibyniaeth olygyddol S4C”. Yn ddiamau, allwn ni ddim parhau â chyfundrefn sy’n golygu trafodaethau blynyddol gan Weinidogion yn Llundain am dynged ein hunig sianel deledu Gymraeg.

 

Ar yr un pryd, rydym wedi gweld twf anferthol yn y cyfryngau Saesneg ac Eingl-Americanaidd sy’n cael eu darlledu yng Nghymru dros y degawdau diwethaf – o bedair sianel deledu Saesneg eu cyfrwng i dros 400 heddiw.

 

Fodd bynnag, 35 mlynedd ers sefydlu S4C dim ond un sianel deledu Gymraeg ac un orsaf radio Gymraeg genedlaethol sy’n cael eu darlledu, ac mae llai o gynnwys Cymreig a Chymraeg ar ein sgriniau ac ar ein tonfeddi radio nag oedd deng mlynedd yn ôl. Mae cynnwys Cymreig a Chymraeg ar radio masnachol wedi disgyn gyda chwmnïau mawrion yn prynu mentrau cymunedol a chwmnïau bychain, megis Radio Ceredigion, ac wedyn yn torri yn ôl yn sylweddol ar y cynnwys lleol a Chymraeg.

 

Rydyn ni wedi gweld nifer o ymdrechion cadarnhaol, megis BBC2W, Radio Cymru Mwy a S4C2, yn mynd a dod dros yr un cyfnod. Ond dod ac wedyn mynd y maen nhw. Mae’n ddiddorol nodi bod Golwg360, menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi para’n hirach, ac yn wir wedi ffynnu’n well, na mentrau sy’n dod o gyfeiriad cyrff sydd yn atebol i Lundain mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.

 

Mae diffygion democrataidd difrifol yn dod yn sgil y problemau hyn. Oherwydd strwythur y cyfryngau y mae’r ffocws ar faterion sy’n effeithio ar Loegr yn unig, gyda Chymru a’r Gymraeg yn mynd yn angof. Mae hyn yn arwain at gam-argraffiadau a chymysgwch ynglŷn â sut rydyn ni’n cael ein llywodraethu a ble mae penderfyniadau yn cael eu gwneud. Bron i 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli, mae 40% o bobl Cymru yn dal i feddwl mai Llywodraeth Prydain sy’n rheoli’r gwasanaeth iechyd yma. Mae barn pobol Cymru yn rhy aml o lawer yn cael ei lywio a’i seilio ar ddadleuon yn ymwneud â Lloegr.

 

Er mwyn datrys yr heriau mawrion hyn, mae angen cymryd camau mawrion. Dros y blynyddoedd, mae cymdeithas sifil wedi gwneud ymdrechion clodwiw i wella pethau, ond i raddau helaeth rydym wedi methu.

 

Rydym yn dioddef oherwydd bod gyda ni farchnad ddarlledu Brydeinig sy’n cael ei rheoli, neu i fod yn fwy cywir, sydd ddim yn cael ei rheoli, gan Ofcom, er lles elw cwmnïau – sgil effaith hyn yw diffyg darpariaeth am Gymru a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Diolch byth am fentrau fel Radio Beca sydd wedi mynd ati i roi’r cyfrwng yn ôl yn nwylo pobol Cymru ac yng ngofal cymunedau Cymru.

 

Rydym wedi cyhoeddi papur trafod Darlledu yng Nghymru II sy’n amlinellu cynigion posibl i wella’r sefyllfa.

 

Yn gryno, rydym yn dadlau bod angen datganoli darlledu er mwyn sefydlu strwythur llawer mwy cymunedol i’n cyfryngau a normaleiddio ac ehangu cynnwys Cymraeg a Chymreig. Awgrymwn y dylid sefydlu Awdurdod Darlledu Cymru, yn lle Awdurdod S4C ac Ofcom; byddai’r corff newydd yn rheoli’r holl sbectrwm darlledu gyda swyddogaeth a phwerau penodol i normaleiddio defnydd y Gymraeg ar bob platfform a gwella plwraliaeth.

 

Mae’r cyhoedd gyda ni. Darganfu pwyllgor trawsbleidiol Comisiwn Silk, a sefydlwyd gan Lywodraeth Prydain ei hunan, bod 60% o bobl Cymru o blaid datganoli darlledu yn ei gyfanrwydd i Gymru. Argymhellodd y Comisiwn ddatganoli S4C yn unig i Gymru; gyda nifer o sefydliadau eraill yn gofyn am fynd yn bellach.

 

Mae’r achos dros ddatganoli darlledu i Gymru yn un cyfiawn ac yn ennyn cefnogaeth y cyhoedd.

 

Mae’n hen bryd i ni wneud rhywbeth am hyn ac mae’r ymgyrch ar gerdded. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar hyn o bryd yn cwrdd â nifer fawr o Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad i osod ein dadl, gyda chefnogaeth yn dod o lefydd annisgwyl ambell waith. Law yn llaw â hyn mae nifer ohonom yn gwrthod talu ein trwyddedau teledu nes bod datganoli darlledu. Gallwch chi ymuno â’r boicot drwy fynd yma.
O ddiffyg presenoldeb y Gymraeg ar radio masnachol, teledu lleol a’r toriadau difrifol i S4C i’r diffyg cynnwys Cymreig yn y cyfryngau, mae’n glir nad yw Llundain yn rheoli’r cyfryngau er budd pobl Cymru. Mae angen i’r penderfyniadau dros y cyfryngau yng Nghymru gael ei wneud gan bobl Cymru. Mae’n bryd datganoli darlledu. Ond dagrau pethau yw y bydd rhaid i ni frwydro amdano. Felly, un dewis sydd, torchwn ein llewys.

 

 

 

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres wythnos o hyd am faterion ynghylch y cyfryngau. Mae grŵp polisi cyfryngau’r Sefydliad Materion Cymreig yn cynnal ei drydydd Uwch-Gynhadledd Cyfryngau yng Nghaerdydd ar 29ain Mawrth. Gallwch chi ddod o hyd i fanylion archebu yma.

Heledd Gwyndaf yw Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

One thought on “Rwy’n gwrthod talu fy ffi drwydded nes bod darlledu yn cael ei ddatganoli

Comments are closed.

Also within Culture