‘Being the Change’ WCVA photo series: Antur Stiniog

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

Antur Stiniog 
Adrian Bradley
Swyddog Datblygu Beicio Mynydd

 
Y fenter gymdeithasol, Antur Stiniog, ym Mlaenau Ffestiniog, yw gweithle Adrian ac mae ef wrth ei fodd yno.

 

Mae’n gweithio yn y parc beicio ers saith mlynedd, ac yntau wedi bod yn rasio beiciau ers 20 mlynedd. Mae’n gyn-bencampwr beicio mynydd Cymru a Phrydain, a bellach yn swyddog datblygu beicio mynydd gan dreulio ei ddyddiau’n prynu beiciau, yn datblygu llwybrau ac yn sicrhau grantiau newydd.

 

Mae’r parc beicio nid yn unig wedi meithrin doniau lleol ond hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a gyrfaoedd i’r gymuned leol. Mae hefyd wedi adfywio’r gymuned, gyda thwristiaid nawr yn gwario £16.25 y pen. Yn 2007, pan sefydlwyd Antur Stiniog, dim ond 25c y pen yr oeddent yn ei wario ym Mlaenau Ffestiniog.

 

Mae Antur Stiniog, a arweiniodd y ffordd ar gyfer Zip World Bounce Below, yn dangos sut y gall menter gymdeithasol roi hwb i economi leol y gymuned. Gydag angerdd a brwdfrydedd.

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Mae’r arddangosfa yn cael ei lansio yn gofod3 ar 21 Mawrth a bydd i’w gweld yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.

 


Antur Stiniog
Adrian Bradley
Mountain Bike Development Officer

 
The social enterprise, Antur Stiniog, in Blaenau Ffestiniog, is Adrian’s workplace and he loves it.

 

He’s been working at the bike park for the past seven years, though he’s been racing bikes for the past 20. Now a mountain bike development officer, this former Welsh and British mountain bike champion spends his days buying bikes, developing trails and securing new grants.

 

Not only has the bike park nurtured local talent but offers training and career opportunities to the local community. It has also kick-started community regeneration, with tourists now spending £16.25 per head. In 2007, when Antur Stiniog was first established, spend per head was just 25p in Blaenau Ffestiniog.

 

Antur Stiniog, which led the way for Zip World Bounce Below, demonstrates how a social enterprise can kick-start a community’s local economy. With passion and determination.

 

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll.

 

All articles published on Click on Wales are subject to IWA’s disclaimer.

Also within Uncategorised