‘Being the Change’ WCVA photo series: EYST

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig)
Helal Uddin
Uwch Gydlynydd Gwasanaeth Ymgyfarwyddo Abertawe, Caerfyrddin a Phowys

 

Mae EYST yn elusen arobryn sy’n cefnogi pobl ifanc, teuluoedd ac unigolion BME yng Nghymru. Ers 2005, mae hi wedi tyfu i fod â 40 aelod o staff a 100 o wirfoddolwyr.

 

Mae Helal wedi bod gydag EYST bob cam o’r ffordd. I ddechrau, fel gweithiwr ieuenctid, a nawr arweinydd Prosiect Adsefydlu Ffoaduriaid o Syria yng Nghaerfyrddin, Powys ac Abertawe. Mae ei dîm ac yntau wedi croesawu 60 o deuluoedd. I lawer, Helal yw’r person cyntaf maent yn ei weld yn y maes awyr.

 

Dywed Helal fod ei waith yn rhoi llawer o foddhad iddo. Ei nod yw helpu teuluoedd, sydd wedi dioddef blynyddoedd o amodau gwersylloedd caeth, i ddechrau meddwl drostynt eu hunain eto. I fyw’n annibynnol, yn eu cartref eu hunain.

 

Yr hyn sydd wedi rhoi’r balchder mwyaf iddo, hyd yma, yw gweld tad yn ei ugeiniau yn dysgu Saesneg, yn dod o hyd i waith rhan amser ac yn ennill ei drwydded yrru, i gyd mewn tair blynedd.

 

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Lansiwyd yr arddangosfa yn gofod3 ar 21 Mawrth ac ar gael i’w gweld eto yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.

 


EYST (Ethnic Youth Support Team)
Helal Uddin
Senior Swansea, Carmarthen & Powys Orientation Service Coordinator

 

EYST is an award-winning charity that supports BME young people, families and individuals in Wales. Since 2005, it has grown to a staff of 40 and 100 volunteers.

 

Helal has been with EYST every step of the way. First, as a youth worker, and now the leader of the Syrian Resettlement Project, for Carmarthen, Powys, and Swansea. He and his team have welcomed 60 families. For many, Helal is the first person they meet at the airport.

 

Helal describes his work as incredibly rewarding. His goal is to help families, who’ve endured years of enforced regimented camp conditions, to start thinking for themselves again. To live independently, in their new home.

 

His proudest moment, to date, is seeing a 20-something father, in the space of three years, learning English, finding part-time work, and earning his driver’s licence.

 

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll.

 

The exhibition will be available to view at the Eisteddfod Genedlaethol in Llanrwst from 3rd to 10th August 2019.

 

All articles published on Click on Wales are subject to IWA’s disclaimer.

Also within Uncategorised