‘Being the Change’ WCVA photo series: Llyfrau Llafar Cymru

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

Llyfrau Llafar Cymru
Len Richards
Gwirfoddolwr

Mae Len Richards, sy’n byw yn Nantgaredig, yn gwirfoddoli i Llyfrau Llafar Cymru ers 28 mlynedd, gan ddarllen nofelau mewn stiwdio fechan yng Nghaerfyrddin er mwynhad eraill. Mae ef yn un o 35 o wirfoddolwyr sy’n cefnogi dau aelod rhan amser o staff i gyhoeddi tua 50 o recordiadau sain o lyfrau poblogaidd bob blwyddyn, yn bennaf yn Gymraeg.

 

Sefydlwyd Llyfrau Llafar Cymru yn 1979, ac maent wedi cyhoeddi bron i 2,500 o recordiadau sain yn gyfan gwbl, gan wasanaethu Cymru gyfan. Heddiw mae’n darparu gwasanaeth rhad ac am ddim i tua 450 o bobl ddall, pobl rhannol ddall neu’r rheini sy’n cael trafferth darllen print.

 

Ar hyn o bryd, maent yn dosbarthu eu recordiadau ar ffurf CD, gan mai hynny sy’n gweddu orau i anghenion eu cleientiaid, sydd o grŵp oedran hŷn. Ond wrth i dechnoleg ddatblygu, a chan fod disgwyl i nifer y bobl â phroblemau gyda’u golwg ddyblu erbyn 2025, mae’r elusen yn barod i esblygu i sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol fwynhau llyfrau yn eu mamiaith.

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Lansiwyd yr arddangosfa yn gofod3 ar 21 Mawrth ac ar gael i’w gweld eto yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.

 


Llyfrau Llafar Cymru
Len Richards
Volunteer

Len Richards, who lives in Nantgaredig, has been volunteering at Talking Books Wales for the past 28 years, reading novels in a small studio in Carmarthen for the enjoyment of others. He is one of 35 volunteers who support two part-time staff members to publish each year some 50 audio recordings of popular books, mainly in the Welsh language.

 

Established in 1979, Talking Books Wales has published nearly 2,500 audio recordings in total, and serves the whole of Wales. Today it provides a free service to approximately 450 blind people, partially sighted people or those who have difficulty reading print.

 

They currently distribute their recordings as CDs, as it best suits the needs of their clients, who are of an older age-group. But with fast moving technical changes afoot, and the number of people with sight problems set to double by 2025, this charity is ready to evolve to ensure future generations are able to enjoy books in their mother tongue.

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll.

 

The exhibition will be available to view at the Eisteddfod Genedlaethol in Llanrwst from 3rd to 10th August 2019.

 

All articles published on Click on Wales are subject to IWA’s disclaimer.

Also within Uncategorised