‘Being the Change’ WCVA photo series: Citizens Advice Flintshire

Mae’r arddangosfa ‘Ni yw’r Newid’ yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn. / The ‘Being the Change’ exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

Cyngor Ar Bopeth Sir y Fflint
Salli Edwards
Prif Weithredwr

 

Salli yw Prif Weithredwr Cyngor Ar Bopeth Sir y Fflint, a hynny ers 2001. Mae ei thîm o 36 staff yn helpu i gefnogi tua 7,000 o gleientiaid y flwyddyn. Nid yw hyn yn cynnwys aelodau o’u teuluoedd.

Pan sefydlwyd Cyngor Ar Bopeth, roedd sut i wneud cais am drwydded bysgota yn ymholiad cyffredin. Mae’r dyddiau hynny wedi mynd. Mae gan gleientiaid heddiw ystod o faterion cymhleth nad ydynt mor hawdd eu datrys.

Gwna’r hinsawdd bresennol i Salli deimlo’n fwy digalon nag erioed: mae hi’n poeni am y cyni parhaus, diwygio lles ac ansicrwydd Brexit yn parlysu sefydliadau a mudiadau cyllido. Nid yw hi wedi teimlo fel hyn ers yr ‘80au hwyr ac mae hi’n arswydo am y dyfodol, gan y bydd hi efallai yn fuan yn gorfod cau gwasanaethau rheng flaen, y mae hi bob amser wedi llwyddo i’w blaenoriaethu.

Bydd hyn yn effeithio ar beth y mae hi’n ei ystyried yw’r rhan orau o’i swydd: datblygu pobl sydd ag angerdd dros gynghori. Ac mae hi’n gweithredu ar ei gair: dechreuodd pob un aelod o’i uwch dîm rheoli fel gwirfoddolwyr.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae ein harddangosfa luniau ‘Byw i arall yw byw yn iawn’ yn darlunio dim ond 11 o’n 900 o aelodau. Mae’r arddangosfa hon yn taflu goleuni ar y cyfraniad rhagorol a wneir gan staff a gwirfoddolwyr at yr elusennau a’r mentrau cymdeithasol hyn.

 

Mae’r 11 llun yn cipio angerdd ac ymroddiad y bobl arbennig hyn at eu dewis fudiad. Byddai Cymru yn sicr ar ei cholled hebddynt. Gyda’i gilydd, mae’r lluniau hyn yn cynrychioli’r holl aelodau o staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru, yn y 32,000 o fudiadau a amcangyfrifir sydd yn y trydydd sector. Mae pob un ohonynt yn barod i weithredu dros eraill a dros y newid yr hoffent ei weld yng nghymdeithas. Ond gallwn ni gyd gefnogi’r newid hwn. Mae yna elusen neu fenter gymdeithasol sydd eich angen chi. Ewch amdani a helpwch y mudiadau hyn i ffynnu, er lles pawb yng Nghymru.

 

Tynnwyd y lluniau hyn i gyd gan y ffotograffydd Warren Orchard sy’n gweithio’n bennaf yn y cyfryngau a’r sector hysbysebu, i gwmnïau fel Netflix, Channel 4, Universal a Warner Brothers, ac fe enillodd wobr Bafta Cymru yn ddiweddar am ei ddilyniant ar ddechrau penodau cyfres deledu Y Gwyll / Hinterland.

 

Lansiwyd yr arddangosfa yn gofod3 ar 21 Mawrth ac ar gael i’w gweld eto yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst 2019.


Citizens Advice Flintshire
Salli Edwards
Chief Executive

Salli has been the Chief Executive of Citizens Advice Flintshire since 2001. Her team of 36 staff help support approximately 7,000 clients per year. This does not include family members.

When Citizens Advice was first set up, a popular query was how to apply for a fishing licence. Those days are gone. Today’s clients have a range of complex issues that are not so easily resolved.

The current climate has Salli at her gloomiest: she worries about continued austerity, welfare reform and the uncertainty of Brexit paralysing funding institutions and organisations. She has not felt like this since the late ‘80s and is fearful for the future, because she may soon be forced to close frontline services, which she has always managed to prioritise.

This will impact on what she considers to be the best part of her job: developing people who are passionate about advice. And she walks the talk: every single member of her senior management team started out as a volunteer.

 

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our ‘Being the Change’ photo exhibition showcases just 11 of our 900 members. This exhibition throws a spotlight on the wonderful contribution made by staff and volunteers to these charities and social enterprises.

 

These 11 images capture the passion and commitment of these extraordinary people to their chosen organisation. Wales would certainly be the poorer without them. Together, these images represent all staff and volunteers who work the length and breadth of Wales, in what is estimated to be over 32,000 third sector organisations. Each and every one of them are being the change they want to see in society. But we can all be that change. There is a charity or social enterprise that needs you. Get involved and help these organisations thrive, so we can improve the wellbeing of all people in Wales.

 

All images were taken by photographer Warren Orchard who predominantly works within the media and advertising sectors, for the likes of Netflix, Channel 4, Universal and Warner Brothers, recently winning a Bafta Cymru for his title sequence for the TV series Hinterland / Y Gwyll.

The exhibition will be available to view at the Eisteddfod Genedlaethol in Llanrwst from 3rd to 10th August 2019.

 

All articles published on Click on Wales are subject to IWA’s disclaimer.

Also within Uncategorised